www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Apríl 2017

27. apríl 2017

 

►Podpredsedníčka zväzu  Ing. D. Pochybová sa zúčastní pracovného stretnutia na MZ SR v Bratislave k Projektu č. 7 – Verejné zdravotníctvo.

26. apríl 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa zúčastní v dňoch 26.-27.4. 2017 rokovania skupiny II. EHSV - zástupcov zamestnancov v Bruseli. V úvode sa bude rokovať o stanoviskách skupiny II. k predkladaným návrhom pre rokovanie 525. Plenárnej schôdze, ktorá bude konať v budove Európskej komisie. Plenárna schôdza prerokuje 13  stanovísk k nariadeniam a smerniciam. Diskusie na tému „Sloboda médií a ľudské práva“ sa zúčastní Can Dűndar turecký novinár nominovaný na Sacharovovu cenu za rok 2016. Druhý deň rokovania sa bude diskutovať o energetickom balíku a o stave energetickej únie, ktorej sa zúčastní Maroš Šefčovič podpredseda EK zodpovedný za energetickú úniu. 

24. apríl 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 13.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva JMF OZ SR, ktoré sa bude zaoberať  hospodárskymi výsledkami JMF a obchodných spoločností k 31. 12. 2016.

20. apríl 2017

 

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

►Predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR PhDr. M. Vitálošová sa zúčastní záverečnej konferencie projektu Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie v priestoroch hotela Austria Trend Hotel v Bratislave.

19. apríl 2017

 

Stanovisko KOZ SR k BREXITU.

Bulletin č. 4 Odborového svazu zdravotníctví a sociální péče ČR.

18. apríl 2017

 

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová vykoná metodickú návštevu v DSS Hrabiny – Nová Baňa, stretne sa so zamestnancami zariadenia, výborom ZO a vedením organizácie.

13. apríl 2017

 

VEĽKONOČNÉ PRIANIE

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania komisie pri Výbore pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

12. apríl 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať stanovením minimálnej mzdy pre rok 2018, dohodne postup pre uzatvorenie KZVS pre ŠS a VS na rok 2018, diskutovať sa bude aj o návrhu na novelizáciu ZP v časti stanovenia príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu. Odznejú informácie o NP CSD II. a prerokuje sa zastúpenie KOZ SR vo výbore pre otázky zamestnanosti pri ÚPSVaR vo Veľkom Krtíši. Zabezpečením účasti na oslavách  1. mája v Budatínskom parku  sa členovia Predstavenstva budú zaoberať v ďalšom priebehu rokovania.

►Po skončení rokovania sa uskutoční Rada predsedov OZ KOZ SR, ktorá sa bude zaoberať navrhovanou výškou minimálnej mzdy pre rok 2018.

►Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia od 14.00 h rokovania Odvetvovej HSR na MZ SR. V programe sú zaradené okruhy tém, financovanie nemocníc zo strany zdravotných poisťovní, zadlženosť VšZP, nízke platby štátu za svojich poistencov, výstavba novej UNB, ale aj zmeny vo vedení UNB. Diskutovaná bude aj problematika DRG a stratifikácia nemocníc a projekt MZ SR Nová pohotovosť.

Aktuálne informácie z kolektívneho vyjednávania v Európe.

11. apríl 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. Celodenné rokovanie sa bude sústreďovať na diskusiu k stanoviskám výboru k Smernici o energetickej hospodárnosti a efektívnosti budov, tiež k balíku opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých. Diskutovať sa bude aj o riadení energetickej únie a k smernici o energii z obnoviteľných zdrojov. Stanovisko na žiadosť EK na tému Ženy a doprava bude predložené v popoludňajšom programe rokovania, ako aj stanovisko  výboru INT k Umelej inteligencii.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní Zhromaždenia delegátov Asociácie stredných zdravotníckych škôl SR v Banskej Bystrici.

7. apríl 2017

 

Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní členskej schôdze ZO v Nemocnici s poliklinikou Š. Kukuru, a.s. v Michalovciach.

Informácia EPSU a Logo EHN a Fotka 1 a Fotka 2.

6. apríl 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dvojdňového rokovania VV EPSU v Bruseli. V programe rokovania je zaradených 13 okruhov tém. Bude sa diskutovať o aktualizácii odvetvových a prierezových otázkach činnosti stálych výborov. Prijme sa stanovisko k Návrhu EPSU k oživeniu záväzku k rodovej rovnosti v čase krízy. Odznejú informácie z EOK najmä o kampani za mzdy a o Európskom pilieri sociálnych práv. Druhý deň rokovania prinesie diskusiu o materiáloch a technickom, finančnom a personálnom zabezpečení Kongresu PSI, ktorý sa uskutoční v novembri 2017 v Ženeve. Prerokujú sa záležitosti fungovania EPSU, prijímanie nových zväzov a správa finančnej skupiny z 22. marca 2017. Príprava kongresu EPSU v roku 2019 sa bude hlavne zameriavať na zloženie prípravných výborov.

►Právnička zväzu Mgr. D. Farkasová sa zúčastní prípravy na HSR SR, ktorá sa bude konať v budove KOZ SR. Predmetom rokovania okrem iného bude aj Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.

 Dávame Vám do pozornosti MONITORING MÉDIÍ.

5. apríl 2017

 

► VÝZVA DELEGÁTOV KONFERENCIE PREDSEDOV ZO SOZ ZaSS.

►Konferencia predsedov ZO sa uskutoční v hoteli Regia - Sorea v Bratislave so začiatkom o 10.00 h. Delegáti konferencie budú schvaľovať rozpočet zväzu pre rok 2017, vyhodnotia plnenie úloh zväzu ako i rozpočet za rok 2016. Tiež sa budú zaoberať akciami v roku 2017 a vyhodnotia plnenie uznesenia minuloročnej konferencie k udržaniu členskej základne. Programové úlohy pre tento rok budú tiež predmetom diskusie.

4. apríl 2017

 

Pozvánka na rokovanie Konferencie predsedov základných odborových organizácií SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb a Splnomocnenie a Informácia k ubytovaniu a parkovaniu.

►Dnes od 13.00 h bude rokovať Výkonný výbor SOZ ZaSS v zasadacej miestnosti zväzu. Členovia VV prerokujú žiadosti o sociálnu pomoc, budú sa zaoberať závermi vzdelávacích akcií funkcionárov ZO a tiež prediskutujú zabezpečenie účasti členov na oslavách 1. mája v Budatínskom parku. Prediskutujú zabezpečenie spoločného rokovania s VR OSZaSP ČR, ktoré je plánované v mesiaci máj 2017. Odznejú informácie o zvolaní rokovania a programe ODT na MZ SR dňa 12. apríla, ktoré inicioval SOZ ZaSS.

3. apríl 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. V programe rokovania sú mimo iného aj diskusia  o Európskom systéme pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)a tiež o zvyšovaní povedomia o autizme.