www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
December 2017

21. december 2017

                                          VIANOČNÉ PRIANIE

►Oznamujeme Vám, že zamestnanci Úradu SOZ ZaSS budú na pracovisku až 8. januára 2018 z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Za pochopenie ďakujeme.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní diskusie EHSV na tému „Súčasnosť a budúcnosť EÚ“, ktorá sa bude konať na pôde STU v Bratislave od 9.00 h.

19. december 2017

►KZVS v štátnej službe na rok 2018 a KZVS pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018 sú zverejnené v decembrovom čísle Informačného bulletinu ako aj na webovej stránke zväzu v časti Kolektívne zmluvy, ktoré si môžete prečítať po prihlásení.

►Dávame Vám do pozornosti  druhé číslo dvojmesačníka ePRÁCA: http://kozsr.sk/epraca-2-cislo/

15. december 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnik zväzu Mgr. E. Paradi dnes navštívia DSS Svetlo v Olichove. Stretnú sa s vedením organizácie a so zástupcami ZO. Stretnutie sa uskutoční v rámci metodickej pomoci.

14. december 2017

►Právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa dnes od 13.00 h zúčastní kolektívneho vyjednávania v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave.

13. december 2017

►Dnes od 8.30 h sa bude konať 19. rokovanie Výkonného výboru SOZ ZaSS v Bratislave.

12. december 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní mimoriadneho zasadnutia skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV v Bruseli.

7. december 2017

►Právnik zväzu Mgr. E. Paradi sa dnes od 9.00 h zúčastní prípravy na HSR SR, ktorá sa bude konať v budove KOZ SR.

►Dávame Vám do pozornosti prvé číslo dvojmesačníka ePRÁCA: http://kozsr.sk/epraca-1-cislo/

6. december 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dvojdňového rokovania skupiny II. zástupcov zamestnancov a 530. schôdze EHSV v Bruseli.

►Právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastní kolektívneho vyjednávania v Národnom onkologickom ústave a v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave.

►Zasadnutia Komisie pre rodovú rovnosť na KOZ SR sa dnes zúčastní jej predsedníčka PhDr. M. Vitálošová.

4. december 2017

►Právnici zväzu JUDr. M. Laufiková  a Mgr. E. Paradi sa od 9.00 h zúčastnia na Ministerstve zdravotníctva SR rozporového konania k Nariadeniu vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania...

►Predseda zväzu sa od 11.30 h  zúčastní rokovania Rady členov JMF, ktorá sa bude zaoberať aj návrhmi finančného a investičného plánu JMF na rok 2018. Tiež sa uskutočnia Valné zhromaždenia obchodných spoločností....

1. december 2017

►V sobotu od 10.00 h  sa uskutoční mimoriadne rokovanie HSR SR za účasti predsedu vlády SR, ktoré prerokuje poslanecké návrhy k doplneniu zákona č.311/2001 Z. z. Zákonníka práce a k doplneniu zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Za zväz sa rokovania zúčastní predseda Mgr. A. Szalay.

Stanovisko Národného centra zdravotníckych informácií k elektronickým preukazom zdravotníckych pracovníkov. 

Vážená pani predsedníčka,vážený pán predseda,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o zaslanie zoznamu registrovaných pracovných úrazov (RPÚ) a chorôb z povolania (CHzP), ktoré vznikli v tomto roku vo vašej organizácii . Ku každému RPÚ je potrebné napísať jeho stručnú charakteristiku ako vznikol (pri akej činnosti) a tiež aký bol následok. Ako príklad môžem uviesť (pád na schodoch s následkom zlomenia ruky a pod.). Tieto informácie sú potrebné pri vypracovaní Správy za rok 2017. Informácie o registrovaných pracovných úrazoch by ste mali dostávať priebežne od bezpečnostného technika (BT) resp. od bezpečnostno-technickej služby (BTS) . Ak tieto informácie nemáte, tak to prosím odkážte BT alebo BTS, ktorá má tieto informácie. Môžete ich aj priamo poslať do 12.12.2017 na  e-mailovú adresu: janostak@sozzass.sk.

Výkonný výbor SOZ ZaSS prerokoval petičnú akciu OZ KOVO a týmto dáva do pozornosti členskej základni a zamestnancom v rámci nášho zväzu možnosť pripojiť sa k tejto celospoločensky významnej petícií. Petičný hárok po vyplnení prosíme odoslať  OZ KOVO. Informácia - Skôr do dôchodku a Petičný hárok.