www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Február 2017
28. február 2017 ►V hoteli Plus v Bratislave sa uskutoční vzdelávacia akcia zástupcov zamestnancov zo ZO pri RÚVZ a ÚVZ SR aj za účasti štátneho tajomníka MZ SR S. Špánika, hlavného hygienika SR Jána Mikasa a vedúcich služobných úradov regionálnych úradov VZ. Akcia začína o 10.00 h. Prezentácia nového Zákona o štátnej službe účinného od 1.6.2017 je zverejnená na webovej stránke v časti Informácie pre predsedov. 

27. február 2017

 

Predseda zväzu Mg. A. Szalay sa zúčastní od 14.00 h rokovania Predstavenstva JMF OZ SR, ktoré sa bude zaoberať hospodárskymi výsledkami JMF a obchodných spoločností k 31. 1. 2017. Rozdiskutuje sa aj stratégia vývoja hospodárskeho výsledku spracovaná Ing. Ďuratnou.

24. február 2017 Informácia pre zamestnancov verejného zdravotníctvaPríloha 1 a Príloha 2 a Príloha 3 a Príloha 4.

23. február 2017

 

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D.  Pochybová poskytla metodickú pomoc zástupcom zamestnancov v Detskej FNsP v Bratislave.

►Právnička zväzu Mgr. D. Farkasová sa zúčastní prípravy na Hospodársku a sociálnu radu SR, ktorá sa bude konať v zasadacej miestnosti KOZ SR.

22. február 2017 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa zúčastní v dňoch 22.-23.2. 2017 rokovania skupiny II. EHSV - zástupcov zamestnancov v Bruseli. V úvode sa bude rokovať o stanoviskách skupiny II. k predkladaným návrhom pre rokovanie 523. Plenárnej schôdze, ktorá sa bude konať v budove Európskej komisie. Plenárna schôdza prerokuje 17 stanovísk k nariadeniam a smerniciam. 

21. február 2017

 

►Zástupcovia SOZ ZaSS  a predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR PhDr. M. Vitálošová sa zúčastnia v hoteli Regia-Sorea rokovania Snemu KOZ SR. V programe sú zaradené mimo iného aj témy: Rokovacie poriadky orgánov KOZ SR po VIII. zjazde, čerpanie rozpočtu za rok 2016 vrátane stanoviska revízoriek účtov, návrh rozpočtu KOZ SR na rok 2017, návrh obsahového, programového a organizačného zabezpečenia osláv Sviatku práce – 1. mája 2017. Uskutočnia sa aj voľby zástupcov KOZ v HSR SR, prerokujú sa návrhy do poradných orgánov KOZ, ale aj zloženie rozhodcovského senátu a zloženie Regionálnych rád KOZ pre ďalšie obdobie. Odznie aj informácia o použití dotácie MPSVR SR na rekondičné pobyty dôchodcov v roku 2016. 

20. február 2017 ►Dnes od 10.00 h v zasadačke SOZ ZaSS sa bude konať vzdelávanie funkcionárov zo ZO pri Slovenských liečebných kúpeľoch.

17. február 2017

CETA - aktuálne informácie.

PLATFORMA EOK PRE BUDÚCNOSŤ EURÓPY, úvodný text a brožúra.

14. február 2017

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v dňoch 14. – 15. 2. 2017 rokovania regiónu SE a ZB EPSU v Podgorici (Čierna Hora).

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní pracovného stretnutia na MZ SR v Bratislave k projektu „Záchranná zdravotná služba“.

13. február 2017 ► Predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR PhDr. M. Vitálošová sa dnes zúčastní Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na MPSVR SR.

10. február 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. V programe je zaradené stanovisko TEN/606 k problematike Inteligentné mestá, stanovisko TEN/607 k prepájaniu Európy v rámci inteligentných ostrovov a stanovisko TEN/609 na tému Dekarbonizácia dopravy. Diskutovať sa bude aj o projektoch zameraných do týchto oblastí.

►Právničky zväzu Mgr. D. Farkasová a JUDr. B. Ďuranová sa dnes zúčastnia rokovania Právnej komisie KOZ SR.

9. február 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa stretnú od 13.00 h vo FN Nitra s členmi novozvoleného výboru ZO. Oficiálne poďakujú dlhoročnej predsedníčke ZO p. H. Geršiovej, ktorá ukončila svoje pôsobenie vo funkcii a odchádza do dôchodku.

8. február 2017

 

Pozvánka a Návratka pre predsedov základných odborových organizácií univerzitných a fakultných nemocníc a národných ústavov združených v AŠN SR Anketový lístok.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR. V programe rokovania sú zaradené mimo iných aj nasledovné témy: Vyhodnotenie čerpania rozpočtu KOZ SR za rok 2016, stav členskej základne KOZ SR k 30.9.2016, návrh rozpočtu na rok 2017, príprava zabezpečenia zhromaždenia 1. Mája – Sviatku práce, vyúčtovanie nákladov na VIII. zjazd KOZ SR, informácia o zložení regionálnych rád KOZ SR, návrh na zloženie členov HSR SR za KOZ SR, program rokovania Snemu KOZ SR, Správa o odborovej kontrole v oblasti BOZP za rok 2016 a ďalšie.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR PhDr. M. Vitálošová sa zúčastnia od 13.00 h rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR, ktorá sa bude zaoberať návrhom Novely zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.

7. február 2017

 

Spoločná informácia na Plenárne hlasovanie EP,  15. februára o CETA. Spoločné obavy Európskych odborových federácií (ETUFs).

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa stretne s riaditeľom povereným výstavbou novej UN v Bratislave s MUDr. J. Dolinským,  MPH. Prediskutujú aktuálny stav projektu a zámery dotýkajúce sa fungovania UN v budúcnosti.

6. február 2017

Pozvánka a Návratka pre predsedov základných odborových organizácií Slovenských liečebných kúpeľov a Informácia  s  Anketovým lístkom.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 14.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva JMF v budove na Odborárskom nám.

3. február 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV  pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo - SOC v Bruseli. V programe sú zaradené aj stanovisko 537 – Efektívnosť financovania- boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, alebo 555 – vysoko kvalitné vzdelávanie pre všetkých. Stanovisko 546 – Nový program v oblasti zručností sa spracováva na základe žiadosti maltského predsedníctva Rady EÚ.

2. február 2017

List predsedu Donalda Tuska o budúcnosti EÚ adresovaný pred samitom na Malte 27 hlavám štátov alebo predsedom vlád EÚ.

1. február 2017

 

Prieskum