www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Január 2017
 

30. január 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF, ktoré prerokuje predbežné hospodárske výsledky JMF a obchodných spoločností k 31.12. 2016.

26. január 2017

 

►Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

►Právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastní rokovania pracovnej skupiny pre prípravu a tvorbu nového systému odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Rokovanie sa uskutoční na Úrade vlády SR od 13.00 h.

25. január 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa zúčastní v dňoch 25.-26.1.2017 rokovania skupiny II. EHSV - zástupcov zamestnancov v Bruseli. V úvode sa bude rokovať o stanoviskách skupiny II. k predkladaným návrhom pre rokovanie 522. Plenárnej schôdze, ktorá sa bude konať v budove Európskej komisie. V programe rokovania je zaradené i vystúpenie a diskusia s Marianne Thyssen - komisárkou pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu. Vystúpi aj maltský parlamentný tajomník pre fondy EÚ a predsedníctvo Rady v roku 2017 s prezentáciou priorít maltského predsedníctva. Druhý deň rokovania vystúpi Pierre Moscovici člen EK zodpovedný za hospodárenie a finančné záležitosti, dane a clá.

24. január 2017

 

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa stretnú na zväze so zástupcami ZO pri NOÚ v Bratislave. Predmetom diskusie budú otázky dĺžky pracovnej doby, BOZP a odmeňovanie zamestnancov.

►Právnička zväzu Mgr. D. Farkasová sa zúčastní monotematického zasadania právnej komisie KOZ SR k rozširovaniu KZVS v rámci zákona č. 2/1991 Zb. Diskusia bude k uzneseniu Ústavného súdu SR k protiústavnosti rozširovaniu KZVS.

23. január 2017

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa stretne s predsedníčkou ZO pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave. Spoločne prediskutujú fungovanie ZO, plnenie odvodovej povinnosti ZO smerom k zväzu a aktuálne otázky činnosti.

20. január 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu Mgr. D. Farkasová sa stretnú s riaditeľkou zariadenia sociálnych služieb Mgr. Martou Némethovou v Seredi. Predmetom diskusie budú vzťahy s odborovou organizáciou a pracovno-právne vzťahy v tomto zariadení.

19. január 2017

 

►Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu na svoje 12. rokovanie, ktoré sa začne o 8.30 h v zasadačke zväzu na 6. poschodí. V programe sú zaradené: Vyhodnotenie plnenia programových úloh za uplynulý rok, žiadosti zo ZO o sociálnu pomoc členom, návrh doplnenia akcií v roku 2017, Správa o činnosti odborovej kontroly v ZO za rok 2016 a ďalšie materiály.

18. január 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať aktuálnou problematikou svojej činnosti. Vyhodnotí plnenie prijatých uznesení a preberú sa materiály referátu pre medzinárodnú činnosť. Odznejú informácie o aktuálnom stave realizácie projektu NP CSD II.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní na MZ SR od 13.00 h zasadania pracovnej komisie k Návrhu zákona, ktorým  sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého hlavným cieľom je riešenie zabezpečenia  pracovnej zdravotnej služby zo strany zamestnávateľa a konzultácia k navrhnutému paragrafovému zneniu zákona.

17. január 2017

 

►V kancelárii predsedu zväzu sa od 10.00 h uskutoční pracovné stretnutie zástupcov OZ zo SR združených v EPSU a PSI. Diskutovať budú o záveroch rokovania VV EPSU z 8.-9. 11. 2016, ďalej sa budú zaoberať účasťou na zasadnutí regiónu Strednej Európy a Západného Balkánu, ktoré sa uskutoční v Podgorici v Čiernej Hore vo februári. Aktuálne otázky činnosti EPSU budú diskutované tiež.

►Dnes sa uskutoční pracovné stretnutie vedenia zväzu s prezidentkou SKIZP RNDr. Monikou Trechovou, MPH. Témami diskusie budú aktuálne požiadavky štátnych zamestnancov z verejného zdravotníctva a vzájomná podpora pri presadzovaní záujmov oboch organizácií.

12. január 2017 Zaujímavosti z Európskej komisie.
11. január 2017 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru TEN  pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. V programe sú zaradené stanoviská k Európskemu kódexu v oblasti elektronických komunikácií, k problematike pripojenia na internet v miestnych spoločenstvách a k plánu 5G pre Európu.

10. január 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV  pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo - SOC. V programe sú zaradené stanoviská k boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ale najmä Európsky pilier sociálnych práv o ktorom sa bude hlasovať v EP.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a členka VV SOZ ZaSS Bc. J. Prčová sa zúčastnia v dňoch 10.-11. januára v budove ITUH dvojdňovej konferencie EPSU v Bruseli. Prerokovávaná problematika: Kvalitné pracovné miesta a kvalitné verejné služby, výsledky sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania.

►Zástupcovia SOZ ZaSS a delegáti Snemu KOZ SR sa zídu v Bratislave na jeho mimoriadnom zasadaní, na ktorom sa rozhodne o zástupcoch KOZ SR v Dozornej rade Sociálnej poisťovne pre najbližšie štyri roky. Rokovania sa zúčastnia PhDr. M. Vitálošová ako predsedníčka komisie KOZ SR pre rodovú rovnosť a právnička zväzu Mgr. D. Farkasová.

►JUDr. M. Laufiková sa zúčastní na MZ SR ďalšieho kola rokovania o budovaní nových urgentných príjmov v našich nemocniciach. Realizácia jedného z 26 projektov v rámci PVV.

Tlačová správa - Prehľad vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe: vyššia zamestnanosť, menej chudoby a meniaci sa svet práce Trh práce - informácia.

9. január 2017

 

►Zástupkyne ZO pri DSS Sereď sa zúčastnia pracovného stretnutia s právničkami JUDr. M. Laufikovou a Mgr. D. Farkasovou na zväze. Diskutovanou problematikou bude riešenie pracovno-právnych otázok členiek ZO v danom zariadení. 

Dodatok č. 8 ku KZVŠ medzi SOZ ZaSS, LOZ a AŠN SR......(po prihlásení)

Štatistika priemerných platov za 3. Q 2016 (po prihlásení)