www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Jún 2017

30. jún 2017

►Predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR PhDr. M. Vitálošová sa dnes zúčastní Rady vlády Slovenskej republiky pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie.

28. jún 2017

►Dodatok č. 9 ku KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE VYŠŠIEHO STUPŇA uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 v znení Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej na základe rozhodnutia rozhodcu zo dňa 14. marca 2012 medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc je zverejnený po prihlásení v časti KOLEKTÍVNE ZMLUVY.

27. jún 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní konferencie Nadácie na podporu sociálnych zmien - SocioFóra, ktorá sa bude konať v kongresovej hale  MZ SR. V popoludňajšom programe vystúpi s prezentáciou problematiky odmeňovania zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

►Na pôde NOÚ v Bratislave sa uskutoční od 11.00 h KV o Dodatku ku KZVS s AŠN SR. Zástupcovia SOZ ZaSS sa stretnú s vedením Asociácie štátnych nemocníc k návrhom riešenia niektorých ustanovení KZVS platnej do konca tohto roka.

►Predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR  PhDr. M. Vitálošová sa na MPSVR SR zúčastní seminára Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života je to téma, ktorá patrí medzi najdôležitejšie programy podpory zamestnanosti, boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

26. jún 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní na Úrade vlády SR rokovania HSR SR. V programe sú zaradené mimo iných aj zmeny v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ..., ale aj zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Celý program aj so stanoviskami sociálnych partnerov nájdete na stránke Vlády SR v časti poradné orgány.

►Od 14.00 h sa zídu členovia Predstavenstva JMF OZ SR v hoteli Sorea-Regia v Bratislave na svojom 249. zasadnutí. Budú sa zaoberať predbežnými hospodárskymi výsledkami JMF a obchodných spoločností k 31. 5. 2017. Prerokujú sa aj informácie o odpredaji súboru nehnuteľností na Trnavskom mýte v Bratislave.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 15.00 h zúčastní Valného zhromaždenia akciovej spoločnosti Hotel Flóra Trenčianske Teplice. Prerokuje sa Výročná správa o podnikateľskej činnosti a. s. za rok 2016. Tiež Správa dozornej rady k riadnej účtovnej závierke a k návrhu na prerozdelenie zisku a prerokuje sa podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2017. VZ sa uskutoční v hoteli Sorea - Régia v Bratislave.

►Predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR PhDr. M. Vitálošová sa zúčastní na MPSVR SR zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť.

23. jún 2017

►23. júna je Medzinárodný deň verejných služieb. EPSU ako aj ostatné členské organizácie podporujú súvisiacu Kampaň za zvýšenie miezd zamestnancov verejných služieb.

Viac info tu: http://www.epsu.org/article/public-services-day-stop-austerity-workers-need-pay-rise

22. jún 2017

►Právničky zväzu JUDr. B. Ďuranová a Mgr. D. Farkasová sa zúčastnia prípravy na rokovanie HSR SR, ktorá sa bude konať na KOZ SR od 10.00 h.

20. jún 2017 ►Právničky zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. D. Farkasová sa zúčastnia KV KZ v Nemocnici v Zlatých Moravciach.

19. jún 2017

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia KV KZ v NsP Považská Bystrica.

16. jún 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes o 11.30 h stretne s prezidentkou SKIZP  RNDr. Monikou Trechovou, MPH. Diskutovanou témou bude hľadanie možnosti registrácie a vzdelávania verejných zdravotníkov v tejto profesijnej komore.

15. jún 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes o 13.30 h stretne s hlavnou odborníčkou MZ SR pre psychológiu PhDr. Katarínou Jandovou, PhD. Stretnutia sa zúčastní aj prezidentka SKP Mgr. Eva Klímová. Spoločne prediskutujú aktuálne otázky spojené s realizáciou projektu na MZ SR dotýkajúceho sa obsadenosti psychológov v nemocniciach.

►Dnes od 10.00 h sa v Košiciach v UNB L. Pasteura uskutoční školenie hospodárov ZO.

► Bulletin č. 6 Odborového svazu zdravotníctví a sociální péče ČR.

14. jún 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, Infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. Prerokovávané budú aj témy, napr. Ochrana osobných údajov, Ceny a náklady na energie, Dôsledky digitalizácie a robotizácie dopravy na tvorbu politík EÚ a ďalšie.

►Dnes od 10.00 h sa v Banskej Bystrici v Dome odborov uskutoční školenie hospodárov ZO.

13. jún 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. V programe rokovania je aj problematika Implementácie právnych predpisov týkajúcich sa legálnej migrácie, ale aj Predpisy EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia. Diskutovať sa bude aj o Európskom pilieri sociálnych práv a sprievodných opatrení. Problematika riešená  Inštitútom pre rodovú rovnosť zameraná do budúceho obdobia bude diskutovaná k plánovaným projektom.

► Dnes od 10.00 h sa v Bratislave, v zasadačke na 15. poschodí uskutoční školenie hospodárov ZO.

► Informácie - 106. zasadnutie najvyššieho orgánu  Medzinárodnej organizácie práce.

12. jún 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa na pôde MZ SR stretnú od 10.00 h s ministerskou sestrou PhDr. Tatianou Hrindovou, PhD. Spoločne prediskutujú aktuálne riešenú problematiku na MZ SR v oblasti ošetrovateľstva.

8. jún 2017

►Vážení predsedovia ZO, dávame Vám do pozornosti Vzorovú kolektívnu zmluvu pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pre štátnych zamestnancov podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v RÚVZ a ÚVZ SR, ktorá je zverejnená po prihlásení v časti Kolektívne zmluvy - Vzorové kolektívne zmluvy. (po prihlásení)

7. jún 2017

 

►Právničky zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. D. Farkasová sa zúčastnia vedeckej konferencie „Kolektívne vyjednávanie vyššia mzda?“, ktorá je organizovaná v rámci projektu FES a bude sa konať od 9.00 h v priestoroch Inštitútu pre výskum práce a rodiny SR, Župné námestie 5-6, v Bratislave.

6. jún 2017

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu Mgr. D. Farkasová vykonajú metodickú návštevu v Integra DSS pre deti a dospelých v Bratislave.

5. jún 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa uskutoční od 10.00 h. V programe rokovania sú mimo iného aj informácie z rokovania Rady solidarity a rozvoja SR, ale aj Usmernenie k Memorandu o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme.

2. jún 2017

 

►Štvorčlenné mužstvo SOZ ZaSS sa počas víkendu zúčastní XVIII. ročníka nohejbalového turnaja o pohár OSZaSP ČR v Českých Budějoviciach. Obhajoba minuloročného prvenstva nebude ľahká, na turnaji tento rok štartuje 12 mužstiev. 

Mužstvo SOZ ZaSS v zložení Roman Ferenčák, Ivan Lukáč, Erik Mandák a Anton Szalay zvíťazilo vo všetkých stretnutiach na XVIII. ročníku turnaja v nohejbale a priviezlo si tretíkrát v rade Pohár za prvenstvo v turnaji poriadaného partnerským OSZaSP ČR. Ďakujeme za reprezentáciu zväzu.

106. zasadnutie Medzinárodnej konferencie práce sa bude konať v Ženeve od 5.-16. júna 2017....

►Konfederácie OZ sa koncom mája stretli na konferencii Európskej odborovej konfederácie v Ríme, aby zhodnotili, čo sa dosiahlo za posledné dva roky po kongrese v Paríži, a aby diskutovali o prioritách pre budúcnosť sociálnej Európy. Na konferencii vystúpil aj prezident KOZ SR Jozef Kollár. Viac TUhttps://www.dennikpraca.sk/2017/05/30/odborari-chcu-socialnu-europu-ktora-podporovala-hospodarsky-socialny-pokrok/

1. jún 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa zúčastní v dňoch 31.5.-1.6. 2017 rokovania skupiny II. EHSV - zástupcov zamestnancov v Bruseli. V úvode sa bude rokovať o stanoviskách skupiny II. k predkladaným návrhom pre rokovanie 526. Plenárnej schôdze, ktorá sa bude konať v budove Európskej komisie. Plenárna schôdza prerokuje 20  stanovísk k nariadeniam a smerniciam. Rokovania sa zúčastní aj predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani k prioritám EP a k spolupráci s EHSV.

►V dňoch 31.5. – 1.6. 2017 sa uskutoční v hoteli Olšanka v Prahe konferencia „Sociálne služby ako výzva pre zamestnávateľa a zamestnanca v kontexte starnutia  populácie“. Za SOZ ZaSS sa konferencie zúčastnia: Ing. Pochybová, Bc. Prčová, p. Huťová a p. Poliaková.