www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Máj 2017

30. máj 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní pracovného stretnutia zástupcov nevýrobných odborových zväzov k aktuálnemu stavu koncepcie odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré sa uskutoční na KOZ SR od 10.00 h.

29. máj 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní v hoteli Regia v Bratislave Valných zhromaždení obchodných spoločností SOREA, Dom odborov Žilina, Dom kultúry Prešov. Po ich skončení sa zíde Rada členov JMF na svojom 42. zasadnutí. Predmetom rokovaní budú hospodárske výsledky za rok 2016 jednotlivých spoločností a Rada prerokuje Výročnú správu JMF za rok 2016, schváli účtovnú závierku a oboznámi sa so stanoviskom Kontrolnej komisie JMF. Zaoberať sa bude i odpredajom nehnuteľností JMF. Po tomto rokovaní sa uskutoční Valné zhromaždenie Majetkovej únie OZ SR. V programe je správa o hospodárení, stanovisko  revíznej komisie a návrh rozpočtu pre rok 2017.

►Právnička zväzu Mgr. D. Farkasová sa dnes zúčastní Rady členov JMF.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa o 14.30 h zúčastnia schôdze zamestnancov v Národnom onkologickom ústave v Bratislave.

25. máj 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní diskusného fóra Hospodárskych novín v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave na tému „Ako spraviť zo slovenského zdravotníctva európske.“ Diskusie sa zúčastní minister zdravotníctva SR JUDr. Ing. Tomáš Drucker.

►Európska Komisia nám dala do  pozornosti práve zverejnené odporúčania Európskej Komisie pre Slovensko (v prílohe), ktoré sú súčasťou balíčka dokumentov k Európskemu semestru. Okrem odporúčaní pre členské krajiny, Európska Komisia predstavila aj hodnotenie v rámci Paktu stability a rastu. Slovensko sa nachádza v preventívnej časti procedúry pri nadmernom deficite a nemá identifikované nadmerné nerovnováhyPríloha 1 a Príloha 2.

24. máj 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa stretne v čase obeda s riaditeľom Nemocnice v Malackách. Cieľom je iniciácia založenia odborovej organizácie i u tohto zamestnávateľa.

23. máj 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR PhDr. M. Vitálošová sa zúčastnia rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR v hoteli Regia v Bratislave. V programe sú zaradené okruhy tém súvisiace s pripravovanými zmenami v Zákonníku práce v kontexte Európskeho piliera sociálnych práv, ale i pripravované opatrenia vlády v sociálnej oblasti.

►Od 13.00 h sa predseda zväzu zúčastní Národnej diskusie v sídle OZ KOVO na tému Biela kniha o budúcnosti Európy. Úvahy a scenáre pre štáty EÚ-27 k vývoju do roku 2025 sa diskutujú vo všetkých členských krajinách.

22. máj 2017

 ► Bulletin č. 5 Odborového svazu zdravotníctví a sociální péče ČR.

19. máj 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa v sobotu 20. 5. 2017 od 10.00 h zúčastní na pozvanie prezidentky Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov Bc. J. Strápkovej rokovania Snemu SKMTP v Dome odborov v Žiline.

18. máj 2017

►Členovia VV SOZ ZaSS sa tento krát stretnú na svojom 15. zasadaní mimoriadne v hoteli Urán v Tatranskej Lomnici. Prerokujú sa žiadosti ZO o sociálnu pomoc, vyhodnotí sa diskusia z Konferencie predsedov ZO, ale aj účasť na 1. Mája 2017 v Budatínskom parku. Schvália sa termíny rokovaní VV  v druhom polroku a tiež obsahová náplň rokovaní VV. Dôvodom rokovania mimo Bratislavy je následné stretnutie s Výkonnou radou partnerského Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče z ČR, ktoré sa uskutoční počas dvoch dní. Vzájomne sa budú informovať o vývoji legislatívy a dianí v oboch odborových zväzoch.

17. máj 2017

►Právnička zväzu Mgr. D. Farkasová sa zúčastní v budove KOZ SR prípravy na HSR SR.

16. máj 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru  EHSV pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť  v Bruseli. Celodenné rokovanie bude zamerané na diskusiu a prijatie stanovísk k Stavu energetickej únie TEN/626, ku Koncepcii trhu s elektrinou TEN/625, ku Kooperatívnym inteligentným dopravným systémom TEN/621, ale aj k Spracovaniu osobných údajov TEN/629, ako i k ďalším trom témam.

►Právnička zväzu Mgr. D. Farkasová sa  zúčastní zasadnutia kontrolnej komisie JMF.

►Mgr. Ľ. Pazderová sa zúčastní vzdelávacieho seminára „Verbálna komunikácia pre efektívne odborové akcie“ vo Viedni v dňoch 16.-19.5.2017. Seminár organizuje Európsky odborový inštitút. Zúčastnia sa ho aj zástupcovia odborov z Maďarska, Litvy, Belgicka, Fínska, Rumunska, Poľska, Veľkej Británie, Bulharska, Portugalska, Švédska, Turecka, Srbska.  Informácia zo seminára.

12. máj 2017

Včera bol Európskou Komisiou zverejnený „Diskusný dokument o využívaní globalizácie“. Dokument otvára diskusiu o tom, ako môže EÚ využiť potenciál globalizácie a reagovať na aktuálnu situáciu. Zaoberá sa vonkajšími a tiež vnútornými vzťahmi Únie - nutnosť vytvorenia celosvetového usporiadania založeného na spoločných pravidlách. EÚ by mala predstavovať globálny mnohostranný súbor pravidiel a tak by sa mali dať riešiť daňové úniky, verejné dotácie alebo sociálny dumpingGlobalizácia a Príloha 1 Príloha 2 a Príloha 3 a Príloha 4.

11. máj 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní  dvojdňového, mimoriadneho zasadnutia skupiny II. zástupcov zamestnancov EHSV, ktoré sa uskutoční v Slieme na Malte. Počas rokovania vystúpia mnohí členovia Maltskej vlády k prioritám ich predsedníctva v Rade EÚ. V úvode vystúpi predseda vlády Joseph Muscat a diskutovať sa bude aj o zachovaní celistvosti EÚ. Druhý deň sa diskutujúci budú venovať témam zameraných smerom k spravodlivým a vyváženým politikám EÚ v prospech zamestnanosti a občanov.

►Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní pracovného stretnutia k návrhu zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Odbore verejného zdravotníctva MZ SR v Bratislave.

►Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní pracovného stretnutia k projektu: Záchranná zdravotná služba – Efektivita na  MZ SR v Bratislave.

►Zamestnanci Úradu SOZ ZaSS sa dnes o 12.15 h zúčastnia Pietneho spomienkového zhromaždenia v hoteli Regia, ktoré sa uskutoční za účasti všetkých sociálnych partnerov pri príležitosti „Svetového dňa prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov“. 

10. máj 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré prerokuje pripravované zmeny v ZP v kontexte Európskeho piliera sociálnych práv. Bude sa zaoberať aj návrhmi tém pre analytické výstupy NP CSD II KOZ SR. 

9. máj 2017

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička Mgr. D. Farkasová sa zúčastnia v rámci metodickej pomoci schôdze zamestnancov v Detskej ozdravovni v Partizánskej Ľupči. 

4. máj 2017 VÝZVA pre predsedov ZO SOZ ZaSS, mladých odborárov.......

3. máj 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. V programe rokovania je zaradené aj vyhodnotenie programu Erasmuz+ v polovici trvania. Ďalšou témou je stanovisko k ochrane pracovníkov pred účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci. V programe je aj stanovisko k prechodu smerom k udržateľnej európskej budúcnosti – stratégia do roku 2050.

2. máj 2017

►Európska komisia dňa 26. apríla zverejnila novú iniciatívu - Európsky pilier sociálnych práv. Vízia o piliere sociálnych práv bola prvý krát spomenutá v septembri 2015. Odvtedy sa začali diskusie s inštitúciami EÚ, členskými štátmi, sociálnymi partnermi ako aj občianskou spoločnosťou o obsahu a úlohách piliera. Príloha 1 a Príloha 2 Príloha 3.

1. máj 2017

 

Konfederácia odborových zväzov SR a Žilinský samosprávny kraj Vás pozývajú na Prvomájové zhromaždenie občanov do Budatínského parku v Žiline. 

POZVÁNKA a PROGRAM a PARKOVANIE a ORGANIZAČNÉ POKYNY.


Vážení predsedovia základných odborových organizácií,
ak nemáte prístupové meno a heslo do zóny "pre predsedov",