www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Marec 2017

31. marec 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, právnička JUDr. M. Laufiková a predsedníčka ZO pri UNB Pod. Biskupice MUDr. A. Sekáčová sa dnes ráno zúčastnia rozporového konania k materiálu „Koncepcia rozvoja UNB a k návrhu výstavby novej UNB“ na MZ SR.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní pracovného stretnutia na KOZ SR K problematike návrhu výšky minimálnej mzdy na rok 2018. Akcia začína o 9.00 h na Odborárskom nám. v sídle KOZ SR.

30. marec 2017

►Právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa popoludní zúčastní  rokovania odborov s vedením UN Bratislava. Snahou odborov je dosiahnuť predĺženie doby platnosti a zachovanie benefitov pre zamestnancov najväčšej nemocnice v SR.

29. marec 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay  sa zúčastní v dňoch 29.-30.3. 2017 rokovania skupiny II. EHSV - zástupcov zamestnancov v Bruseli. V úvode sa bude rokovať o stanoviskách skupiny II. k predkladaným návrhom pre rokovanie 524. Plenárnej schôdze, ktorá sa bude konať v budove Európskeho parlamentu. Plenárna schôdza prerokuje 14 stanovísk k nariadeniam a smerniciam. Druhý deň rokovania sa zúčastnia rozpravy komisárka EK zodpovedná za obchod Cecilie Malstrőm a členka EK zodpovedná za regionálnu politiku Corina Cretu.

28. marec 2017

 

​►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu Mgr. D. Farkasová sa zúčastnia schôdze zamestnancov zariadenia sociálnych služieb Ipeľ v obci Lela v Nitrianskom kraji. Cieľom stretnutia, ktorého sa zúčastní aj člen VV SOZ ZaSS O. Vrbiniak je založenie novej základnej organizácie.

27. marec 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa popoludní zúčastní rokovania Predstavenstva JMF OZ SR, ktoré sa bude zaoberať  hospodárskymi výsledkami JMF a obchodných spoločností k 28. 2. 2017.

​►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a člen VV SOZ ZaSS MUDr. J. Hajaš sa dnes zúčastnia metodickej návštevy v Nemocnici v Liptovskom Mikuláši. Rokovať budú s členmi výboru ZO a následne s riaditeľkou nemocnice.

CEYTUN manifest o spravodlivej mobilite.

Rímske zmluvy a Rímska deklarácia.

Bulletin č. 3 Odborového svazu zdravotníctví a sociální péče ČR.

23. marec 2017 ►V polovici marca sa v Bratislave stretli predsedovia odborových organizácií, zastupujúci  zamestnancov zo zariadení sociálnych služieb, ktoré sú  združené  v Slovenskom odborovom zväze zdravotníctva a sociálnych služieb. Pracovného rokovania sa zúčastnili aj  zástupcovia zriaďovateľov zariadení, ktorými sú samosprávne kraje  a obce. K  prítomným sa prihovoril  štátny tajomník Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš. PRINÁŠAME VÁM MEDIÁLNY VÝSTUP Z TOHOTO STRETNUTIA >>>>

​►Právničky zväzu JUDr. M. Laufiková a JUDr. B. Ďuranová sa dnes v popoludňajších hodinách zúčastnia rokovania zástupcov zamestnancov – odborárov s vedením UN Bratislava. Predmetom diskusie bude predĺženie platnosti súčasnej KZ.
22. marec 2017 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR v hoteli Regia-Sorea. Monotematické rokovanie sa bude venovať problematike stabilizácie členskej základne, získavaniu nových členov a odznejú informácie z pracovného stretnutie Právnej komisie KOZ SR k novelizácii zákona č.2/1991 Zb. o Kolektívnom vyjednávaní.
21. marec 2017 ►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní diskusného fóra Hospodárskych novín na tému: Moderné, inovatívne Slovensko, ktoré sa uskutoční v hoteli Radisson Blu Carlton. So svojimi prezentáciami vystúpia podpredseda vlády SR Peter Pellegrini a podpredseda Európskej komisie zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič. Akcia začína o 10,00 h.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia rokovania s výborom ZO pri Nemocnici v Zlatých Moravciach a následne kolektívneho vyjednávania KZ s vedením nemocnice.

17. marec 2017

 

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová bude vzdelávať zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť v UN L. Pasteura Trieda SNP a Ul. Rastislavova Košice.

►Predsedníčka Komisie rovnosti príležitosti žien a mužov KOZ SR PhDr. M. Vitálošová sa dnes zúčastní zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie na Úrade vlády SR.

16. marec 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa dnes o 14.00 h zúčastnia rokovania s MUDr. J. Dolinským a  predsedami ZO s UNB v zasadacej miestnosti SOZ ZaSS.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová poskytne metodickú pomoc zástupcom zamestnancov v Detskej FNsP v Košiciach ohľadom rizikových prác na onkológii.

►Právnička zväzu Mgr. D. Farkasová sa zúčastní pracovného stretnutia s riaditeľkou Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch Mgr. Jaroslavou Geľovou a ustanovujúcej schôdze novozaloženej odborovej organizácie.

15. marec 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. Celodenné rokovanie sa bude sústreďovať na diskusiu k stanoviskám výboru pred nadchádzajúcou Plenárnou schôdzou.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia vyjednávania s výborom ZO a vedením zariadenia v NsP v Považskej Bystrici.

14. marec 2017

 

►V hoteli Regia-Sorea sa uskutoční vzdelávacia akcia SOZ ZaSS pre zástupcov ZO zo zariadení sociálnych služieb. Akcie sa zúčastnia zástupcovia Úradu vlády SR, MPSVR SR, ZMOS a VÚC venujúci sa problematike sociálnych služieb.

►JUDr. B. Ďuranová sa zúčastní od 9.00 h rokovania Právnej komisie na KOZ SR, ktorá sa bude zaoberať novelou zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.

13. marec 2017

 

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní zasadania komisie Výboru pre otázky zamestnanosti  na Úrade práce v Martine.

9. marec 2017

 

►V zasadačke na XV. poschodí budovy JMF na Vajnorskej č.1, sa dnes od 10.00 h uskutoční vzdelávacia akcia pre funkcionárov odborov pôsobiacich pri UN, FN a národných ústavov združených v AŠN SR. Akcie sa zúčastnia aj zástupcovia MZ SR, ktorí budú informovať o realizácii projektov rozpracovaných na základe PVV.

8. marec 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré má v programe diskutovať o Organizačnom poriadku kancelárie KOZ SR, tiež o rozdelení financií pre oblasť BOZP zo štátneho rozpočtu na rok 2017. Prerokuje sa aj zoznam delegátov KOZ SR na spoločné rokovanie tripartít ČR a SR. Predstavenstvo sa bude zaoberať aj zmenou člena Riadiaceho výboru CSD II za KOZ SR.

►Právničky zväzu Mgr. D. Farkasová a JUDr. B. Ďuranová sa dnes od 10.00 h zúčastnia rokovania pracovnej skupiny pre prípravu legislatívnych zmien v oblasti sociálnych služieb na MPSVR SR.

 Medzinárodný deň žien.

► EPSU - MDŽ.

7. marec 2017

 

Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo – SOC v Bruseli. V programe sú zaradené stanoviská k Nariadeniu Eurofound, Cedefop a EÚ - OSHA. Diskutovať sa bude aj o Spoločných záujmoch a možnostiach ďalšej spolupráce medzi EESC a Cedefopom s jej riaditeľom Jamesom Calejjom a riaditeľom Eurofound J. Mendézom-Valdésom.

►Podpredsedníčka SOZ ZaSS Ing. D. Pochybová sa zúčastní pracovného stretnutia na MZ SR v Bratislave k projektu: „Verejné zdravotníctvo“.

6. marec 2017

 

Aktualizácia o revízií smernice o vysielaní pracovníkov.

Biela kniha o budúcnosti Európy Príloha a Platforma EOK pre budúcnosť Európy.

3. marec 2017 Pozvánka a Návratka pre predsedov základných odborových organizácií zariadení sociálnych služieb Dotazník.

2. marec 2017

 

►13. rokovanie VV SOZ ZaSS sa uskutoční v zasadačke zväzu na 6. poschodí. V programe rokovania, ktoré začína o 8.30 h je zaradené aj vyhodnotenie rozpočtu zväzu za rok 2016. Tiež návrh na zvolanie Konferencie predsedov ZO do Bratislavy na 5. apríla 2017 a podkladové materiály k rokovaniu. Odznejú informácie o stretnutiach zástupcov ZO z kúpeľov, úradov verejného zdravotníctva a zástupcov z nemocníc združených v ANS. Zaoberať sa budeme opätovne otázkou získavania mladých ľudí do odborov. Prerokuje sa i zastúpenie nášho zväzu v orgánoch KOZ SR.

►Mgr. Ľ. Pazderová sa dnes  v Radisson Blu Carlton Hotel na Hviezdoslavovom námestí zúčastní stretnutia potenciálnych partnerov pre Innovation Norway na ďalšie obdobie na program Sociálny dialóg – Dôstojná práca v novom programovom období Európskeho hospodárskeho priestoru na roky 2014-2023 v 13 prijímateľských krajinách. Fotka z rokovania.

1. marec 2017 ►V zasadačke JMF v Dome odborov na XV. poschodí sa uskutoční vzdelávacia akcia funkcionárov ZO pri nemocniciach združených v ANS. Zástupca MZ SR odprezentuje realizáciu PVV v projektoch, ktoré sa dotýkajú nemocníc. Začiatok akcie o 10.00 h.