www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
November 2017

30. november 2017

Právnici zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. E. Paradi sa zúčastnia KV KZVS v Nemocnici Skalica.

29. november 2017

Stanovisko Národného centra zdravotníckych informácií k elektronickým preukazom zdravotníckych pracovníkov. 

Vážená pani predsedníčka,vážený pán predseda,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o zaslanie zoznamu registrovaných pracovných úrazov (RPÚ) a chorôb z povolania (CHzP), ktoré vznikli v tomto roku vo vašej organizácii . Ku každému RPÚ je potrebné napísať jeho stručnú charakteristiku ako vznikol (pri akej činnosti) a tiež aký bol následok. Ako príklad môžem uviesť (pád na schodoch s následkom zlomenia ruky a pod.). Tieto informácie sú potrebné pri vypracovaní Správy za rok 2017. Informácie o registrovaných pracovných úrazoch by ste mali dostávať priebežne od bezpečnostného technika (BT) resp. od bezpečnostno-technickej služby (BTS) . Ak tieto informácie nemáte, tak to prosím odkážte BT alebo BTS, ktorá má tieto informácie. Môžete ich aj priamo poslať do 12.12.2017 na  e-mailovú adresu: janostak@sozzass.sk.

►Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia rokovania Snemu KOZ SR, ktorý sa uskutoční v hoteli Regia v Kráľovskom údolí v Bratislave od 10.00 h. V programe sú zaradené aj témy: Prezentácia činnosti KOZ SR, informácia o plnení rozpočtu za obdobie 1-8/2017, Návrh rozpočtu KOZ SR na rok 2018, Stav členskej základne OZ združených v KOZ SR k 30.9. 2017, vyhodnotenie mítingov zamestnancov pracujúcich vo verejnom sektore, ale aj informácia o implementácii NP CSD II.

►Právnici zväzu JUDr. M. Laufiková  a Mgr. E. Paradi sa zúčastnia KV KZVS v DFNsP v Bratislave.

28. november 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní Konferencie ČMKOS v Prahe na tému „Skracovanie pracovnej doby a bezpečnosť zdravia pri práci.“

►Právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastní KV KZVS v NOÚ v Bratislave.

27. november 2017

►Poďakovanie patrí všetkým, ktorí neváhali a prišli na mítingy za lepšie odmeňovanie zamestnancov pracujúcich vo verejnom sektore do Košíc, Banskej Bystrice a Bratislavy. Žiadame predsedov ZO o odoslanie podkladov k vyúčtovaniu nákladov na uvedené akcie obratom na adresu zväzu. Vďaka za prezentovanie svojich názorov a podporu snáh KOZ SR o urýchlenie prác na prílohách k zákonu o odmeňovaní a zosúladenie s vývojom minimálnej mzdy v SR. Viac sa dočítate v IB č. 29/november 2017. Fotky z mítingov nájdete na webovej stránke zväzu v časti GALÉRIA.

23. november 2017

Dnes sa od 15.00 h uskutoční v (Dome odborov) Istropolise míting odborárov a zamestnancov za lepšie odmeňovanie zamestnancov pracujúcich vo verejných službách. Kontaktnou osobou pre túto akciu je p. Peter Popelár, člen VV SOZ ZaSS za Bratislavský kraj telefónny kontakt 0903969649, ktorý poskytne účastníkom akcie potvrdenie o účasti. Účastníci akcie z Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja sa môžu kontaktovať so svojimi zástupcami vo VV SOZ ZaSS Mgr. I. Jezerskou, p. M. Krčikom a p. O. Vrbiniakom.

22. november 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť EHSV v Bruseli. Sekcia sa bude zaoberať stanoviskami k dvom materiálom a diskutovať budú o záveroch konferencie COP 23.

►PhDr. M. Vitálošová a K. Kertészová sa zúčastnia v Budapešti seminára EPSU. Hlavnými témami diskusie budú: získavanie mladých do odborov, udržanie členskej základne.

21. november 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 11.00 h rokovania Výboru pre zdravotníctvo NR SR. V programe schôdze sú zaradené novelizácie zákonov, vrátane návrhu Štátneho rozpočtu v kapitole zdravotníctvo na budúci rok a rozpočet verejnej správy na roky 2018-2020. 

20. november 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 12.00 h rokovania Predstavenstva JMF OO SR, ktoré prerokuje návrh finančného plánu a investičného plánu na rok 2018 a prípravu rokovania Rady členov JMF.

►Od 14.00 h sa zídu zástupcovia sociálnych partnerov na 1. kole vyjednávania KZVS pre VS a ŠS na rok 2018. Na Úrade vlády prerokujú obidva návrhy KZVS.

►Po skončení vyjednávania sa predseda zúčastní zasadania Dozornej rady obchodnej spoločnosti Hotela Flóra Trenčianske Teplice, ktoré sa bude konať v budove JMF v Bratislave.

10. november 2017

VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKOV MÍTINGOV.

►Účastníci Mítingu v Banskej Bystrici vo štvrtok 16. 11. 2017 obdržia potvrdenie o svojej účasti od Mgr. D. Hrnčiarovej, ktorú kontaktujte na telef. čísle: 0905 241 077. Zoznamy účastníkov s faktúrou za dopravu pošlite na adresu SOZ ZaSS, Vajnorská 1, 815 70  Bratislava. Účastníci cestujúci zo Žilinského kraja kontaktujú Bc. J. Prčovú na tel. čísle 0904 917 019.

►Vo štvrtok 16. novembra 2017 podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia schôdze zamestnancov v Nemocnici sv. Barbory v Rožňave od 13.00 h. Cieľom stretnutia je diskusia o opätovnom založení a fungovaní odborovej organizácie.

►V stredu 15. novembra 2017 predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR.

►V pondelok 13. novembra 2017 podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnici zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. E. Paradi sa zúčastnia rokovania v Univerzitnej nemocnici v Martine.

9. november 2017

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia kolektívneho vyjednávania  s vedením organizácie a výborom ZO v NsP v Považskej Bystrici.

►Predsedníčka Komisie pre rodovú rovnosť KOZ SR PhDr. M. Vitálošová sa dnes zúčastní rokovania Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie na Úrade vlády SR.

8. november 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Výboru pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. V programe rokovania sú zaradené aj stanoviská k návrhu smernice o zosúladení pracovného a rodinného života. Ďalej k udržateľnému sociálnemu zabezpečeniu a k predchádzaniu radikalizácii.

7. november 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes od 10.00 h zúčastní Rady predsedov, na ktorej bude prerokovaná problematika textu KZVS pre VS a ŠS na rok 2018, zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do valorizácie  v roku 2018.

►Podpredsedníčka zväzu Ing D. Pochybová vykoná metodickú návštevu v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave.

6. november 2017

 

►Účastníci Mítingu v Košiciach vo štvrtok 9.11.2017 obdržia potvrdenie o svojej účasti od PhDr. Agnesy Stojničovej, ktorú kontaktujte na telef. čísle: 0915 876 341. Zoznamy účastníkov s faktúrou za dopravu pošlite na adresu SOZ ZaSS, Vajnorská 1, 815 70  Bratislava.

►Právnik zväzu Mgr. E. Paradi sa dnes zúčastní právnej komisie, ktorá sa bude konať v budove KOZ SR v Bratislave.

2. november 2017

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, obraciame sa na Vás, ako funkcionárov našich organizácií a na našu členskú základňu s požiadavkou o prezentovanie svojich názorov na súčasnú mieru odmeňovania zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. T. j. zo zariadení sociálnych služieb, ale aj z RÚVZ. Je potrebné vyjadriť svoju nespokojnosť s neriešením súčasného stavu a prísť na uvedené adresy v stanovené časy. POZVÁNKA NA MÍTINGY  PLAGÁT.

Výkonný výbor SOZ ZaSS prerokoval petičnú akciu OZ KOVO a týmto dáva do pozornosti členskej základni a zamestnancom v rámci nášho zväzu možnosť pripojiť sa k tejto celospoločensky významnej petícií. Petičný hárok po vyplnení prosíme odoslať  OZ KOVO. Informácia - Skôr do dôchodku a Petičný hárok.