www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Október 2017
31. október 2017 ►SOZ ZaSS predkladá Návrh Dodatku č.1 ku KZVS s ANS a vyzýva sociálnych partnerov ku kolektívnemu vyjednávaniu v polovici budúceho mesiaca. KZVS s ANS je platná a účinná do 31.12. 2017. O výsledkoch rokovania budeme informovať.

  30. október 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní počas 44. týždňa roka 30. Kongresu svetovej organizácie verejných služieb PSI  v Ženeve. Za účasti viac ako tisícky delegátov sa prerokujú viaceré zásadné otázky do budúcnosti. Napr. Zdravie nie je na predaj, privatizácia a právo na zdravie. Viac práce vo verejných službách. Verejné služby v spravodlivej globálnej ekonomike. A ďalšie rezolúcie zamerané na kvalitu života zamestnancov  v oblasti služieb.

26. október 2017

►Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu ráno v Bratislave na svojom 18. rokovaní. V programe rokovania sú zaradené aj témy: Závery z rokovania Odvetvovej HSR na MZ SR, Stanovisko zväzu k návrhu rozpočtu pre rezort zdravotníctva na budúci rok, aktuálne informácie predaja RZ Zdravotník, návrh na text Dodatku č. 1 ku KZVS s ANS, príprava zabezpečenia účasti na troch mítingoch poriadaných KOZ SR v novembri 2017, vyhodnotenie X. ročníka volejbalového turnaja SOZ ZaSS a ďalšie aktuálne informácie o KV KZVS pre VS a ŠS na rok 2017.

24. október 2017

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, obraciame sa na Vás, ako funkcionárov našich organizácií a na našu členskú základňu s požiadavkou o prezentovanie svojich názorov na súčasnú mieru odmeňovania zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. T. j. zo zariadení sociálnych služieb, ale aj z RÚVZ. Je potrebné vyjadriť svoju nespokojnosť s neriešením súčasného stavu a prísť na uvedené adresy v stanovené časy. 

►PhDr. M. Vitálošová, predsedníčka Komisie pre rodovú rovnosť KOZ SR sa dnes zúčastní Workshopu „Vekový manažment“,  ktorý je   organizovaný v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II., ktorý v rámci Operačného programu Ľudské zdroje realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Konfederáciou odborových zväzov SR, Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovou úniou zamestnávateľov SR a Združením miest a obcí Slovenska.

23. október 2017 ►V súvislosti s predloženým návrhom Štátneho rozpočtu pre rok 2018 do NR SR a po rokovaní Odvetvovej HSR na MZ SR spracoval SOZ ZaSS Výzvu poslancom NR SR, ktorú Vám dávame do pozornosti. Súčasne sme požiadali o rokovanie s predsedom výboru NR SR pre zdravotníctvo MUDr. Š. ZelníkomVÝZVA POSLANCOM.

20. október 2017

►Počas víkendu sa uskutoční už X. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev o pohár SOZ ZaSS v priestoroch SOŠ v Starej Turej. Prihlásilo sa 9 družstiev, ktoré odohrajú svoje stretnutia v dvoch skupinách a následne podľa umiestnenia odohrajú vzájomné stretnutia o konečné poradie. Výsledky turnaja s fotkami prinesieme v tohto mesačnom vydaní IB. VYHODNOTENIE X. ROČNÍKA VOLEJBALOVÉHO TURNAJA.

18. október 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní dvojdňového rokovania Skupiny II. zástupcov zamestnancov  a 529. Plenárnej schôdze EHSV v Bruseli, za účasti prvého podpredsedu EK p. Fransa Timmermansa. V programe sú zaradené stanoviská k 30 nariadeniam EÚ.

16. október 2017

►Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia rokovania ODT na MZ SR. V programe rokovania sú zaradené i nasledovné okruhy: Rozpočet na rok 2018 pre rezort zdravotníctva. Dofinancovanie nemocníc cez vyššie platby štátu za svojich poistencov v roku 2017. Vykrytie zákonných povinností zamestnávateľov cez zmluvy so zdravotnými poisťovňami v roku 2018. Problematika DRG, eZdravia, ako aj projekt novej pohotovosti.

►V podvečerných hodinách sa uskutoční rokovanie Rady predsedov OZ KOZ SR k problematike KZVS pre VS a ŠS na rok 2018. Rokovania sa zúčastní predseda zväzu Mgr. A. Szalay.

13. október 2017

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa dnes zúčastní zasadania komisie Výboru pre otázky zamestnanosti na Úrade práce v Martine.

11. október 2017

►Právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa dňa 11.10.2017 zúčastní rokovania pracovnej skupiny pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre prípravu novely zákona o sociálnych službách. 

10. október 2017

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní mimoriadneho zasadania Hospodárskej a sociálnej rady SR na Úrade vlády SR v Bratislave.

6. október 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní mimoriadnej schôdze skupiny  pracovníci  EHSV  v Talline v Estónsku. K prítomným sa prihovorí predseda vlády Estónska Jűri Ratas. Diskutované témy: Digitálna agenda pre Estónsko – inšpirácia pre novú stratégiu EÚ? Digitalizácia a inovácia: príležitosti a výzvy.

4. október 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa stretne v obci Dubovica s jej starostom, zástupcom realitnej kancelárie Danmark a záujemcom o kúpu RZ Zdravotník. Predmetom diskusie bude kúpno-predajná zmluva a riešenie nevyhnutých krokov spojených s predajom RZ.

3. október 2017

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní pracovného stretnutia zamestnancov ÚVZ SR a RÚVZ a členov SKIZP na pôde RÚVZ v Trenčíne. V programe tejto akcie je diskusia k problematike významu komôr v zdravotníckom systéme, elektronizácia verejného zdravotníctva a odmeňovanie zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa zúčastnia KV KZ v Nemocnici v Zlatých Moravciach.

►Dnes od 8.30 h sa na zväze bude konať rokovanie revízoriek účtov p. E. Furekovej a Mgr. D. Grejtákovej.

2. október 2017

 

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV pre dopravu, infraštruktúru a informačnú spoločnosť v Bruseli. V programe sú zaradené na prerokovanie štyri stanoviská výboru.

Výkonný výbor SOZ ZaSS prerokoval petičnú akciu OZ KOVO a týmto dáva do pozornosti členskej základni a zamestnancom v rámci nášho zväzu možnosť pripojiť sa k tejto celospoločensky významnej petícií. Petičný hárok po vyplnení prosíme odoslať  OZ KOVO. Informácia - Skôr do dôchodku a Petičný hárok.

 >  HORE  <