www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Apríl 2018

27. apríl 2018

V pondelok 30. apríla 2018 sa predseda zväzu Mgr. A. Szalay a podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová zúčastnia pracovného stretnutia s ministerkou zdravotníctva Doc. MUDr. A. Kálavskou PhD. Predmetom diskusie budú aktuálne otázky riešenia odmeňovania zdravotníckych pracovníkov, legislatívne zámery vedenia rezortu,  realizácia rozpracovaných projektov a zabezpečenie dostatočného objemu financií pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s legislatívnymi zmenami. Stretnutie je naplánované na 10.00 h.

►SOZ ZaSS zabezpečuje autobus na oslavy 1. mája v Budatínskom parku. V prílohách nájdete program akcie, ktorá sa koná aj v spolupráci s VÚC Žilina a českými kolegami z ČMKOS pri príležitosti pripomenutia si 100. výročia založenia prvej ČSR. Autobus bude pristavený na parkovisku pri Istropolise o 6.45 h s odchodom o 7.00 h. Návrat predpokladáme na východzie miesto v podvečernom čase. Prihlásiť sa môžete na sekretariáte SOZ ZaSS telef. číslo 02/ 502 40 321. Pozvánka Program a Organizačné pokyny a Parkovanie.

2 % z dane ... 

►Touto cestou Vám chceme dať do pozornosti skutočnosť, že SOZ ZaSS je aj v tom roku zaregistrovaný v zozname prijímateľov 2 % z dane z príjmov právnických a fyzických osôb. I tento rok privítame, keď poukážete 2 % SOZ ZaSS. Finančné prostriedky budú použíté na vzdelávanie. Porozmýšľajte a rozhodnite sa! Tlačivo - Vyhlásenie a Poučenie k vyplneniu vyhlásenia.

26. apríl 2018

 

►Dávame Vám do pozornosti štatistiku - počet zamestnancov, objemy platov a vybrané zložky platu v EUR za rok 2017 v zariadeniach sociálnych služieb podľa agregovaných zamestnaní, ktorú si môžete prečítať po prihlásení na webovú stránku zväzu v časti Štatistika a tiež zoznam základných odborových organizácií aktualizovaný k 26. aprílu 2018, ktorý si môžete prečítať po prihlásení na webovú stránku zväzu v časti Informácie pre predsedov.

25. apríl 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní rokovania výboru pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. V programe je zaradené i stanovisko k Smernici o pracovných podmienkach, ale aj stanovisko k Balíku opatrení na podporu interoperability.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa dnes zúčastnia KV KZ v Nemocnici v Liptovskom Mikuláši. Pred vyjednávaním sa stretnú s členmi výboru ZO k dohodnutiu stratégie presadzovania navrhovaného textu KZ.

►Zamestnanci Úradu SOZ ZaSS sa zúčastnia Pietneho  spomienkového  zhromaždenia, ktoré  sa uskutoční  dnes o 13.00 h pred budovou na Vajnorskej č.1. v Bratislave.

24. apríl 2018

►Predseda zväzu sa stretne od 10.30 h s  výkonnou riaditeľkou Stredoeurópskeho Inštitútu pre výskum práce (CELSI) p. Martou Kahancovou. Témou diskusie budú opatrovateľky, ich zastupovanie a ich pracovné podmienky.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF OZ SR, ktoré sa bude konať od 13.00 h v budove na Odborárskom nám. V programe je zaradené vyhodnotenie dosiahnutých hospodárskych výsledkov JMF a obchodných spoločností k 31.12.2017.

23. apríl 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes o 11.00 h zúčastní stretnutia predsedu vlády SR Ing. Petra Pellegriniho a zástupcov Vlády SR s Predstavenstvom KOZ SR, ktoré sa bude konať na Úrade vlády SR v Bratislave.

►Právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa dnes od 8.30 h zúčastní školenia „Zmeny v Zákonníku práce od 1.5.2018 – nové príplatky, 13. a 14. platy“. Lektorom školenia bude RNDr. Jozef Míhál. Školenie sa bude konať v Hoteli Saffron v Bratislave. Program školenia.

20. apríl 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.30 h rokovania Celoslovenského Snemu Slovenskej komory fyzioterapeutov v hoteli Plus v Bratislave.

19. apríl 2018

►Dávame Vám do pozornosti Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v znení jej Dodatku č. 1 medzi SOZ ZaSS, LOZ, OZSaPA a Asociáciou nemocníc Slovenska, ktorú si môžete prečítať po prihlásení na webovú stránku zväzu v časti Kolektívne zmluvy a tiež ZOZNAM základných odborových organizácií aktualizovaný k 19. aprílu 2018, ktorý si môžete pozrieť po príhlásení na webovú stránku zväzu v časti Informácie pre predsedov ZO.

►Pokračovanie rokovania Plenárnej schôdze v Bruseli vo štvrtok sa bude zaoberať schvaľovaním stanovísk k predloženým materiálom. Predpokladané ukončenie rokovania je plánované na 18.00 h.

18. apríl 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania 534. Plenárnej schôdze EHSV v Európskom parlamente v Bruseli. Programom rokovania budú voľby predsedníctva, predsedu, dvoch podpredsedov výboru, šiestich predsedov sekcií a predsedu CCMI. Ďalej sa v zmysle rokovacieho poriadku prerokujú ustanovenia o obnove mandátu členov ďalších orgánov na druhú polovicu volebného obdobia.

17. apríl 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania skupiny II. EHSV - zástupcov zamestnancov v Bruseli. Celodenné rokovanie sa bude zaoberať 18 stanoviskami výboru k Smerniciam a nariadeniam EK.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková sa stretnú so zástupcami výboru ZO pri DSS Rozsutec. Rokovanie sa bude konať v priestoroch Úradu SOZ ZaSS. Prediskutujú prípravu textu KZ a ďalšie otázky činnosti odborovej organizácie.

►Podpredsedníčka zväzu Ing. D. Pochybová sa zúčastní rokovania zástupcov nevýrobných odborových zväzov na KOZ SR. Témou rokovania bude odmeňovanie zamestnancov.

16. apríl 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní na Úrade vlády SR rokovania HSR SR. V programe je zaradených osem návrhov zákonov, Národný program reforiem SR a Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2017. Rokovanie začína o 9.00 h.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnik zväzu Mgr. E. Paradi sa zúčastnia od 14.00 h schôdze zamestnancov v zariadení sociálnych služieb Svetlo v Olichove. Predmetom diskusie bude fungovanie odborovej organizácie.

12. apríl 2018

►Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu v Bratislave na svojom 22. rokovaní. Budú sa zaoberať výsledkami Obežníka č. 1,  počtom stanovísk ZO k predĺženiu volebného obdobia o jeden rok. Prerokujú sa žiadosti o sociálnu pomoc. Technické a obsahové zabezpečenie Konferencie predsedov ZO, ktorá sa bude konať 16. mája 2018 o 10.00 h., bude predmetom ďalšieho rokovania. Tak ako aj zabezpečenie účasti členskej základne na oslavách 1. mája v Žiline. Prerokuje sa tiež aktuálna situácia z kolektívneho vyjednávania KZVS s ANS a AŠN SR.                                                                                                                          

►Členka VV SOZ ZaSS PhDr. B. Sokolová sa od 11.00 h zúčastní na MZ SR pracovného stretnutia konaného v súvislosti s prípravou návrhu Opatrenia o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

11. apríl 2018

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia,

dávame Vám do pozornosti, že sa blíži dátum návratnosti obežníka, ktorým nám majú základné organizácie poslať svoje stanoviská na našu adresu. Ktorí ste tak ešte neurobili prosíme Vás prerokovať text obežníka a vyjadriť sa k danej problematike. Ďakujeme za spoluprácu.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa od 9.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR. V programe rokovania sú zaradené aj Návrh KOZ SR na výšku minimálnej mzdy v SR pre rok 2019, aktuálna situácia plnenia záväzku vlády k úprave tabuliek k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej sfére. Prerokuje sa správa o odborovej kontrole nad BOZP za rok 2017. Zaoberať sa budú aj zmenami zástupcov vo Výboroch pre otázky zamestnanosti pri ÚPSVaR SR.

10. apríl 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay a zväzoví právnici JUDr. M. Laufiková a Mgr. E. Paradi sa zúčastnia od 10.00 h v Sanatóriu Tatranská Kotlina KV KZ  spolu s vyjednávačmi základnej organizácie a vedením Sanatória.

 

9. apríl 2018

►Dávame Vám do pozornosti VZOROVÚ KOLEKTÍVNU ZMLUVU pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme, odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zariadeniach sociálnych služieb, ktorú si môžete pozrieť po prihlásení na webovú stránku zväzu v časti Kolektívne zmluvy, v podkapitole Vzorové kolektívne zmluvy.

6. apríl 2018

Odbory a vláda o platoch na TA3.

Posunutie dátumu povinnej aktivácie elektronických schránok na doručovanie. 

5. apríl  2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV pre dopravu, infraštruktúru a informačnú spoločnosť v Bruseli. V programe je zaradených na prerokovanie osem stanovísk výboru.

4. apríl 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 10.00 h mimoriadneho rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR, k problematike nesplnenia záväzku z KZVS, týkajúceho sa návrhu zmien stupníc platových taríf pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom sektore.