www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Február 2018

28. február 2018

Od 8.30 h sa v kancelárií predsedu SOZ ZaSS bude konať rokovanie Revízoriek účtov SOZ ZaSS.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay, predsedníčka Komisie pre rodovú rovnosť KOZ SR PhDr. M. Vitálošová a právnik zväzu Mgr. E. Paradi sa zúčastnia od 13.00 h rokovania Rady predsedov OZ KOZ SR, ktorá sa bude zaoberať Zákonom o registri mimovládnych neziskových organizácií. Rokovania sa zúčastní aj splnomocnenec vlády SR Martin Giertl.

27. február 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes o 13.00 h zúčastní rokovania Predstavenstva Jednotného majetkového fondu zväzov odborových organizácií v SR. Členovia Predstavenstva prerokujú predbežné hospodárske výsledky JMF a obchodných spoločností k 31. 1. 2018. Tiež vyhodnotia plnenie uznesenia č.3 z Protokolu zo dňa 29.1.2018 o záujme OZ sídliť v spoločnej budove po presťahovaní sa do iných priestorov spolu s rozlohou, ktorú majú do budúcnosti záujem využívať pre svoju činnosť.

26. február 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania zástupcov zamestnancov - skupiny II. EHSV v Bruseli. Celodenné rokovanie sa bude zaoberať nadchádzajúcimi zmenami obsadenia funkcií a programu činnosti EHSV na druhú polovicu päťročného volebného obdobia. Ďalšou témou diskusie bude Európska platforma zainteresovaných strán v kruhovom hospodárstve – súčasná situácia, ako aj téma Strednodobá obnova. Predpoklad ukončenia rokovania je o 17.00 h.

23. február 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. V programe je diskusia a schvaľovanie stanoviska k Usmerneniu politík zamestnanosti a stanovisko k Sociálnej udržateľnosti koncepcie pre digitálnu éru. Ďalším stanoviskom je Budúcnosť práce a zručnosti.

20. február 2018  Dávame Vám na vedomie postoj KOZ SR k novele zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorú dňa 8. 2. 2018 schválila NR SR s účinnosťou od 1. 5. 2018.

15. február 2018

 

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia,

dávame Vám do pozornosti februárové číslo Informačného bulletinu ako aj ďalej uvedené znenia zákonov a dôvodovú správu:

Informácia o zmene právnych predpisov.

Zákon č. 351/2017 Z. z. z 21. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon č. 331/2017 Z. z. z 29. novembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Dôvodová správa k novele zákona o sociálnych službách. 

14. február 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní zasadania skupiny II. zástupcov zamestnancov a následne 532. plenárnej schôdze EHSV. V programe rokovania je zaradených 17 stanovísk výboru k smerniciam a nariadeniam EK. Vo štvrtok vystúpi v diskusii člen EK zodpovedný za migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos. K problematike budúcnosti Európy vystúpi francúzska ministerka zodpovedná za európske záležitosti Nathalie Loiseau.

12. február 2018

►V súvislosti so zásadnými pripomienkami, ktoré boli uplatnené k návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa právnik zväzu Mgr. E. Paradi zúčastní rozporového konania spoločne so zástupcom KOZ SR JUDr. Bacigalom, ktoré sa bude konať o 14.00 h v priestoroch Ministerstva vnútra SR v Bratislave.

8. február 2018

►Právnik zväzu Mgr. E. Paradi sa zúčastní pracovnej porady u viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej k rozporovému konaniu k návrhu zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. február 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní od 9.00 h rokovania Predstavenstva KOZ SR, ktoré sa bude zaoberať aktuálnymi otázkami legislatívneho procesu zmien prerokovávaných v NR SR. Tiež prerokuje zastúpenie KOZ SR vo výboroch pre otázky zamestnanosti  pri ÚPSVR SR.

►Na MZ SR sa uskutoční rozporové konanie k návrhu vyhlášky, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom. Od 15.00 h sa rokovania zúčastnia predseda zväzu Mgr. A. Szalay a právnička zväzu JUDr. M. Laufiková.

6. február 2018

►Dávame Vám do pozornosti dva základné materiály pre erecept z Národného centra zdravotníckych informácií  Metodiku práce v lekárni Metodiku práce u lekára

5. február 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania výboru EHSV pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť v Bruseli.

►Právnik zväzu Mgr. E. Paradi sa za náš zväz zúčastní prerokovania pripomienok na úrovni štátnej tajomníčky Ministerstva vnútra SR Ing. Denisy Sakovej, PhD. a Ing. Ondreja Varačku, generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra SR k Zákonu o registri neziskových organizácií za účasti prezidenta KOZ SR Ing. Jozefa Kollára.

1. február 2018

►Členovia VV SOZ ZaSS sa zídu na svojom rokovaní od 8.30 h v Bratislave. Na rokovanie o 9.30 h príde aj minister zdravotníctva SR JUDr. Ing. Tomáš Drucker. Členovia VV SOZ ZaSS budú rokovať o plnení Programu zväzu za rok 2017, prerokujú žiadosti o sociálnu pomoc zo ZO. Prerokujú správu o kontrolnej činnosti v oblasti BOZP za uplynulý rok, diskutovať budú o príprave materiálov na Konferenciu Predsedov ZO ako aj o prípadných zmenách Stanov zväzu súvisiacich s ďalším volebným obdobím. Oboznámia sa s textom Dodatku č.1 ku KZVS s ANS.

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia,

dávame Vám do pozornosti Zoznam základných odborových organizácií SOZ ZaSS aktualizovaný k 30. januáru 2018. Zoznam si môžete prečítať po prihlásení na webovej stránke zväzu v časti Informácie pre predsedov.