www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Marec 2018
29. marec 2018 ► VEĽKONOČNÉ PRIANIE.

28. marec 2018

►Dávame Vám do pozornosti VZOROVÚ KOLEKTÍVNU ZMLUVU pre zamestnancov zdravotníckych zariadení odmeňovaných podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aktualizovanú v marci 2018. Vzorovú kolektívnu zmluvu nájdete na webovej stránke zväzu po prihlásení v časti Kolektívne zmluvy a v podkapitole Vzorové kolektívne zmluvy.

►V hoteli Sorea – Regia sa uskutoční rokovanie Snemu KOZ SR, ktorého sa zúčastnia aj zástupcovia SOZ ZaSS. V programe je zaradené aj vyhodnotenie čerpania rozpočtu KOZ SR za rok 2017 so stanoviskom revízoriek účtov. Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov z 0,3% podielu členského príspevku je ďalším bodom. Diskutovať sa bude aj o príprave osláv 1. mája v Žiline organizovaného spoločne s ČMKOS.

27. marec 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní rokovania výboru pre zamestnanosť, sociálne veci a občianstvo EHSV v Bruseli. V programe sú tri stanoviská a diskusia na tému Riešenie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov a o Európskom rámci pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu. Diskutovať sa bude aj o stanovisku k boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Popoludní sa bude diskutovať o politike v oblasti mládeže – práva mladých ľudí a prechod zo vzdelávania do pracovného procesu.

►Predsedníčka Komisie pre rodovú rovnosť PhDr. M. Vitálošová sa dnes zúčastní zasadnutia Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, ktoré sa bude konať na Úrade vlády SR.

26. marec 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní rokovania Predstavenstva JMF OZ SR, ktoré prerokuje predbežné hospodárske výsledky JMF a obchodných spoločností k 28. 2. 2018.

22. marec 2018

►Právnici zväzu JUDr. M. Laufiková a Mgr. E. Paradi  spolu so zástupcami odborových organizácií sú dnes od 14.30 h na pracovnom stretnutí s vedením Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

21. marec 2018

►Dávame Vám do pozornosti Štatistiku priemerných platov za rok 2017, ktorú si môžete pozrieť po prihlásení na webovej stránke zväzu v časti Štatistiky, ako aj v marcovom čísle Informačného bulletinu.

20. marec 2018

►Predsedníčka Komisie pre rodovú rovnosť PhDr. M. Vitálošová sa dnes od 10.00 h zúčastní zasadnutia Komisie pre rodovú rovnosť KOZ SR.

►JUDr. M. Laufiková, Mgr. E. Paradi a PhDr. E. Sýkorová sa dnes od 13.00 h zúčastnia rokovania Právnej komisie KOZ SR. Predmetom rokovania bude Nový zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. a Nariadenie EP 2016/679 (GPDR), ktoré nadobudnú účinnosť 25. mája 2018.

16. marec 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa o 10.00 h zúčastní diskusie o vysielaní pracovníkov v Bratislavskom hoteli LOFT, organizovanou Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku.

14. marec 2018

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní zasadania skupiny II. zástupcov zamestnancov a následne 533. plenárnej schôdze EHSV. V programe rokovania je zaradených 14 stanovísk výboru k smerniciam a nariadeniam EK. V diskusii vo štvrtok vystúpi Andrus ANSIP, člen Európskej komisie zodpovedný za jednotný digitálny trh a Marcos PEÑA, predseda španielskej Hospodárskej a sociálnej rady.

13. marec 2018 ► Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa dnes zúčastní rokovania Predstavenstva KOZ SR. V programe je zahrnuté mimo iného aj plnenie rozpočtu KOZ SR za rok 2017  aj so stanoviskom revízoriek účtov. Tiež prerozdelenie finančných prostriedkov na odborovú kontrolu nad dodržiavaním predpisov v oblasti BOZP. Príprava zhromaždenia občanov 1. mája, ktoré sa uskutoční v rámci pripomenutia si 100. výročia založenia prvej ČSR aj s odborármi z ČR v Budatínskom parku sa prerokuje ako ďalšia téma. Odznejú informácie o projekte CSD II. Členovia Predstavenstva prerokujú aj program nasledujúceho Snemu KOZ SR, ktorý sa uskutoční 28.3.2018 v hoteli Regia. Prerokujú aj plánované akcie v oblasti zahraničnej spolupráce.
 

6. marec 2018

►Dávame Vám do pozornosti VZOROVÚ KOLEKTÍVNU ZMLUVU pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a predpisov a pre štátnych zamestnancov podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a Úrade verejného zdravotníctva SR, aktualizovanú vo februári 2018. Vzorovú kolektívnu zmluvu nájdete na webovej stránke zväzu po prihlásení v časti Kolektívne zmluvy a v podkapitole Vzorové kolektívne zmluvy.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa zúčastní  zasadania pracovnej skupiny pre LTC / DLS (dlhodobú starostlivosť), ku konceptu a zákonu o dlhodobej starostlivosti, ktoré sa bude konať od 9.30 h na MZ SR.

►Predseda zväzu Mgr. A. Szalay sa o 14.00 h zúčastní členskej schôdze v NsP v Piešťanoch. Aj za účasti členky VV Mgr. I. Jezerskej budú diskutovať o zintenzívnení činnosti odborovej organizácie a získavaní nových členov.

2. marec 2018

►Vážené predsedníčky, vážení predsedovia,

dávame Vám do pozornosti Zoznam základných odborových organizácií aktualizovaný k 2. marcu 2018, ktorý si môžete pozrieť na webovej stránke zväzu po prihlásení v časti Informácie pre predsedov.

1. marec 2018

►Členovia VV SOZ ZaSS sa stretnú na svojom 21. rokovaní V Bratislave. V programe je zaradených viacero okruhov tém súvisiacich so zvolením VIII. zjazdu zväzu v roku 2019. Tiež prerokujú program a podklady pre Konferenciu predsedov ZO, ktorá sa uskutoční v Bratislave. Vyhodnotia plnenie rozpočtu zväzu za rok 2017. Budú sa zaoberať aj návrhmi na KV so zamestnávateľskými asociáciami k tvorbe KZVS pre ďalšie obdobie. Na požiadanie predsedu OZPŠaV na Slovensku sa stretnú s vedením tohto odborového zväzu na spoločnom rokovaní od 11.00 h.

►Zástupcovia SOZ ZaSS sa zúčastnia rokovania Odvetvovej HSR SR na MZ SR od 13.00 h. V programe prvého tohtoročného rokovania je zaradených viacero dôležitých tém. Z pohľadu potreby finančného zabezpečenia nárokov vyplývajúcich z legislatívy sa bude diskutovať situácia v nemocniciach združených v ANS. Problematika LSPP a fungovania urgentných príjmov bude ďalšou preberanou témou. Vzdelávanie lekárov a sestier ako aj kompetencie zdravotníckych asistentov a personálnych normatívov sestier budú diskutované v druhej časti rokovania. Neobíde sa ani oblasť obhliadky mŕtvych tiel.