www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
História SOZ ZaSS

 

SOZZASS

Z HISTÓRIE
SLOVENSKÉHO ODBOROVÉHO ZVÄZU
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

SOZZASS
… Hoci bol dňom vzniku Konfederácie odborových zväzov SR označený 10. apríl 1990, nemožno ho oddeliť od dní, ktoré mu predchádzali. Pretože prvé kroky začiatku budovania Konfederácie odborových zväzov SR sa urobili už koncom roka 1989. V tom čase sa začali vytvárať štrajkové výbory v jednotlivých zariadeniach a podnikoch na celom území nášho štátu. Ako predstaviteľ odborov na Slovensku sa konštituovalo Fórum koordinačných výborov pracujúcich so sídlom v Bratislave. Odborové zväzy, ktoré vtedy na Slovensku pôsobili, pripravovali založenie novej, demokratickej odborovej ústredne. Dňa 10. apríla 1990 podpísaním Charty Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky štatutárnymi zástupcami jednotlivých odborových zväzov dochádza k vlastnému založeniu KOZ SR.
     
… Vývoj odborov na Slovensku neumožňoval správať sa inak ani členom a vrcholovým orgánom Ústredného a Slovenského výboru odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva. Slovenský odborový zväz pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti vznikol rozdelením Ústredného výboru odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva začiatkom roka 1990. Rozdelenie sa uskutočnilo na celoštátnom mimoriadnom zjazde ÚVOZ v Prahe. Dátum vzniku nášho odborového zväzu je 8. 2. 1990, čo je deň konania mimoriadneho ustanovujúceho zjazdu v Bratislave. Na tomto zjazde bol za prvého predsedu SOZ pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti zvolený MUDr. Roman Kováč CSc., za tajomníkov Daniel Repáš a JUDr. Magdaléna Borovská. Zjazd schválil zmenu názvu odborového zväzu, dočasný program, štruktúru, stanovy a hospodársko - finančné usporiadanie do doby konania riadneho zjazdu.                           
     
     
1. riadny zjazd  SOZ pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti v dňoch 11. a 12. 12. 1990 prijal prvé dokumenty na štvorročné obdobie Program, Stanovy, Finančný a Rokovací poriadok a schválil 20 % odvod členských príspevok na SOZ. Za predsedu Výkonného výboru bol zvolený pán MUDr. Roman Kováč CSc., za podpredsedu Daniel Repáš a tajomníkov Kornel Husár, MUDr. Ján Hajaš a MUDr. Mikuláš Loja, ktorého počas funkčného obdobia vystriedal RNDr. Pavol Matula.
     
2. zjazd SOZ  pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti v dňoch 29. a 30. 3. 1995 zvolil za predsedu VV SOZ p. Daniela Repáša a podpredsedu PhDr. Andreja Kučinského a ďalších 15 členov VV SOZ.
     
3. zjazd SOZ  konaný v dňoch 22. – 24. 4. 1999 zhodnotil činnosť SOZ pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti za volebné obdobie – schválil základné dokumenty a zvolil za predsedu VV SOZ PhDr. Andreja Kučinského za podpredsedu Zdenka Marka a 15 členný Výkonný výbor. SOZ po zjazde vybudoval silné profesijné sekcie, vysoko akcieschopné, v ktorých bolo ťažisko práce odborového zväzu. Na ich čele stáli členovia VV SOZ - sekcia Nemocníc s poliklinikami MUDr. Michal Blaha a neskôr Bc. Anton Szalay, samostatných polikliník MUDr. Ján Bernát, štátnych zdravotných ústavov MUDr. Milan Kortiš a neskôr Ing. Daniela Pochybová, kúpeľov a žriediel Tibor Krajčovič, stredných zdravotníckych škôl RNDr. Valéria Schwendtová a ústavov sociálnych služieb Stanislav Tichý.
     
4. zjazd SOZ  sa konal v dňoch 15. – 17. 5. 2003 v Piešťanoch a zvolil za predsedu PhDr. Andreja Kučinského a podpredsedu Mgr. Antona Szalaya a 13 členný Výkonný výbor. Zjazd schválil nový názov OZ na Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb.
     
5. zjazd SOZ  ZaSS sa konal v dňoch 17. – 19. 5. 2007 v Piešťanoch a zvolil za predsedu Mgr. Antona Szalaya a podpredsedu PhDr. Andreja Kučinského a 11 členný Výkonný výbor.
     
6. zjazd SOZ  ZaSS sa konal v dňoch 20. - 21. 5. 2011 v Bratislave a zvolil za predsedu Mgr. Antona Szalaya a podpredsedníčku Ing. Danielu Pochybovú a 9 členný Výkonný výbor.
     
7. zjazd SOZ  ZaSS sa konal v dňoch 21. - 22. 5. 2015 v Bratislave a zvolil za predsedu Mgr. Antona Szalaya a podpredsedníčku Ing. Danielu Pochybovú a 9 členný Výkonný výbor.
     

…Od svojho vzniku SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb má stále zastúpenie vo vrcholových orgánoch KOZ SR a prostredníctvom KOZ SR bol a je aj v iných orgánoch. V medzinárodných aktivitách je stále aktívnym členom PSI, má zastúpenie v európskej časti PSI – EPSU. Dlhodobo pokračuje v spolupráci s profesijnými zahraničnými odborovými centrálami.

…Slovenský odborový zväz vybudoval systém fondov, ktoré slúžili členskej základni, pre zlepšenie socialno- ekonomického postavenia členov alebo pri riešení zložitých životných situácií. Tým reagoval na nastupujúci trend postupného znižovania životnej úrovne obyvateľstva a rozširovanie radov nezamestnaných.

…Zloženie Výkonného výboru a Revíznej komisie od vzniku SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb:

     
 • Mimoriadny ustanovujúci zjazd SOZ pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti dňa 8.2.1990 v Bratislave zvolil: predseda VV SOZ: MUDr. Roman Kováč CSc. (pôsobil do 12.5.1992) tajomníci VV SOZ: JUDr. Magdaléna Borovská a Daniel Repáš do 1.1.1991, kedy bol zvolený za podpredsedu VV a od 13.5.1992 za predsedu zväzu, členovia VV SOZ: MUDr. Július De- Riggó, MUDr. Ján Hajaš, MUDr. Ján Vongrej, MUDr. Ján Vršanský, RNDr. Pavol Matula, MUDr. Mikuláš Loja, Marian Kľučár, Iveta Hormanová. Predseda RK SOZ MUDr. Pavol Štroncer a členovia p. Eva Dudašová, Svetlana Horňaková, Rozália Hlušková a Ivan Pešek.
   
 • 1. Zjazd SOZ 11.-12.12.1990 v Piešťanoch zvolil 17 členný VV SOZ a 5 člennú RK: predseda VV SOZ MUDr. Román Kováč CSc, podpredseda Daniel Repáš a tajomníci Kornel Husár, MUDr. Ján Hajaš do 30.4.1999, MUDr. Mikuláš Loja do 30.6.1992 kedy odišiel na vlastnú žiadosť. Po ňom bol zvolený RNDr. Pavol Matula do 30.4.199, kedy ukončili činnosť tajomníci členovia VV SOZ: RNDr. Strapková CSc. Ing. Miroslav Vrabec, Stanislav Novák, Eva Miklošová, Pavol Hunák, Mária Sopková, Štefan Lupták, JUDr. Viera Majerníková, PhDr. Mária Pavlisová, Ing. Eugen Lubeck, Imrich Timko. Predseda RK SOZ: MUDr. Pavol Štroncer, členovia Ing. Jana Blahová, JUDr. Gabriela Borovská, JUDr. Zlatica Čeplíková a MUDr. Jozef Loja.
   
 • 2. Zjazd SOZ 29. - 30.3.1995 v Piešťanoch zvolil: predseda VV SOZ: p. Daniel Repáš, podpredseda PhDr. Andrej Kučinský a 15 členov VV SOZ: Ing. Jarmila Mazancová, Ľudmila Vaňková, MUDr. Rozália Urbanová, Ľubica Galová, Miroslav Luby, MUDr. Jan Hajaš, Zdenko Marko, MUDr. Štefan Hudačko, PhDr. Agnesa Stojničová a predsedovia sekcií Tibor Krajčovič, Stanislav Tichý, RNDr. Pavol Matula, Pavol Hunák, MUDr. Milan Kortiš a RNDr. Valéria Schwendtová, RK - JUDr. Zlatica Čepliková, Ing. Ľubica Závodná, Ing. Jana Blahová, MUDr. Jozef Loja, MUDr. Jozef Kolinovský, Ing. František Mager a MUDr. Gabriela Juríková a za predsedníčku si RK SOZ zvolila Ing. Ľubicu Závodnú.
   
 • 3. Zjazd SOZ ZaSS 22.-24.4.1999 v Piešťanoch zvolil: predseda SOZ PhDr. Andrej Kučinský a podpredseda Zdenko Marko, členovia VV SOZ: MUDr. Ján Hajaš, MUDr. Štefan Hudačko, MUDr. Andrea Kalixová, MUDr. Martin Lešťan, Miroslav Luby, RNDr.Pavol Matula, MUDr. František Michalčik, PhDr. Agnesa Stojničová a Anton Szalay. Potvrdil ďalších členov VV sekcií MUDr. Jána Bernáta, MUDr. Michala Blahu, MUDr. Milana Kortiša, Tibora Krajčoviča, RNDr. Valériu Schwendtovú a Stanislava Tichého. Predsedníčka RK SOZ JUDr. Zlatica Čeplíková - členovia RK Ing. Jana Blahová, MUDr. Jozef Kolinovský, Anna Lacková, MUDr. Jozef Loja,CSc., Ing. František Mager a RNDr. Vlasta Špaňárová.
   
 • 4. Zjazd SOZ ZaSS 15.-17.5.2003 v Piešťanoch zvolil: predseda SOZ PhDr. Andrej Kučinský a podpredseda Mgr. Anton Szalay, členovia VV SOZ: Mária Büngerová, Emília Fureková, MUDr. Ján Hajaš, Mgr. Dagmar Hrnčiarová, Mgr. Iveta Jezerská, MUDr. František Michalčík, JUDr. František Pátek, Ing. Daniela Pochybová, Blažej Rezdovič, PaedDr. Ružena Sekerešová, Mgr. Božena Sokolová, PhDr. Agnesa Stojničová, Stanislav Tichý. Predsedníčka RK SOZ Ing. Jana Blahová - členovia RK JUDr. Zlatica Čeplíková, Mgr. Anna Lacková, RNDr. Vlasta Špaňarová, Doc. JUDr. Karol Tóth, PhD.
   
 • 5. Zjazd SOZ ZaSS 17.-19.5.2007 v Piešťanoch zvolil: predseda SOZ Mgr. Anton Szalay a podpredseda PhDr. Andrej Kučinský, členovia VV SOZ: Bc. Mária Büngerová, MUDr. Ján Hajaš, Mgr. Dagmar Hrnčiarová, Mgr. Iveta Jezerská, MUDr. František Michalčík, MUDr. Rudolf Pelikán, v septembri 2009 abdikoval na túto funkciu a od 1.10. 2009 ho nahradil Blažej Rezdovič,  Ing. Daniela Pochybová, Peter Popelár, PhDr. Božena Sokolová, PhDr. Agnesa Stojničová, Stanislav Tichý. Predsedníčka RK SOZ Ing. Jana Blahová – členovia RK JUDr. Zlatica Čeplíková, RNDr. Vlasta Špaňarová.
   
 • 6. Zjazd SOZ ZaSS 20.-21.5.2011 v Bratislave zvolil: predseda SOZ Mgr. Anton Szalay a podpredsedníčka Ing. Daniela Pochybová, člen VV SOZ: Stanislav Tichý. Kolega Stanislav Tichý nás navždy opustil 23.6. 2011, do VV bola na základe volieb kooptovaná od 1.7. 2011 Bc. Jana Prčová. Zjazd potvrdil vo funkciách členov VV: Mgr. Mária Büngerová, Mgr. Dagmar Hrnčiarová, Peter Popelár, Mgr. Iveta Jezerská, MUDr. Ján Hajaš, PhDr. Božena Sokolová, PhDr. Agnesa Stojničová, MUDr. Eduard Šebo. Kolega MUDr. Eduard Šebo zomrel 20. júla 2011, do VV bol na základe volieb krajskej konferencie v Nitre kooptovaný Blažej Rezdovič od 1.8. 2011.  Zjazd zvolil dve revizorky účtov, ktorými sú: JUDr. Zlatica Čeplíková a Ing. Jana Blahová.
   
 • 7. Zjazd SOZ ZaSS 21.-22.5.2015 v Bratislave zvolil: predseda SOZ Mgr. Anton Szalay a podpredsedníčka Ing. Daniela Pochybová, člen VV SOZ: Bc. Jana Prčová. Zjazd potvrdil vo funkciách členov VV: Marian Krčik, Mgr. Dagmar Hrnčiarová, Peter Popelár, Mgr. Iveta Jezerská, MUDr. Ján Hajaš, PhDr. Božena Sokolová, PhDr. Agnesa Stojničová, Ondrej Vrbiniak. Zjazd zvolil dve revizorky účtov, ktorými sú: Mgr. Diana Grejtáková p. Emília Fureková.