www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Zaujímavé linky

ODBOROVÉ ZVÄZY

NEVÝROBNÉ ODBOROVÉ ZVÄZY
ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV ŠKOLSTVA A VEDY NA SLOVENSKU
Vajnorská 1
815 70 Bratislava 1

 

www.ozpsav.sk

SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ ZAMESTNANCOV OBRANY
Rázusova 7
911 27 Trenčín

 

SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ VEREJNEJ SPRÁVY A KULTÚRY
Vajnorská 1
815 70 Bratislava 1

 

www.sloves.sk
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

 

Vajnorská 1
815 70 Bratislava 1

www.sozzass.sk
OZ HASIČOV

 

Drieňová 22
826 86 Bratislava 29

www.ozh.sk
OZ JUSTÍCIE V SR

 

Jana Bernáthová
Krajský súd Košice
Štúrova 29
041 51 Košice

OZ ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica – Kráľová
Sládkovičova 80

974 05 Banská Bystrica

OZ POLÍCIE V SR

 

Pribinova 2
812 72 Bratislava 1

OZ PRACOVNÍKOV SAV

 

Vajnorská 1
815 70 Bratislava 1

MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE

 

Medzinárodná odborová konfederácia (MOP)

 

www.ituc-csi.org

 

 
Európska odborová konfederácia (EOK)

 

www.etuc.org

Medzinárodná organizácia práce (MOP)

 

 

www.ilo.org

Odborový poradný výbor (TUAC)

 

www.tuac.org
Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

www.eesc.europa.eu
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND)

 

www.eurofound.europa.eu

Európsky odborový inštitút (ETUI)

 

www.etui.org