www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
INNOVATION NORWAY 2013/14
Projekt číslo: 2012/104583
 

GRANT Z NÓRSKEHO PROJEKTU PRE SOZ ZaSS

 

Projektový manažér: PhDr. Margita VITÁLOŠOVÁ  (tel.: 02/ 502 40 254)

Asistent nórskeho projektu: PhDr. Eva SÝKOROVÁ (tel.: 02/502 40 298)

Manažér vzdelávania: Mgr. Ľudmila PAZDEROVÁ (02/ 502 40 267)

Finančný a on-line manažér: p. Michal SERBÍN (02/502 40 246)   SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb získal na obdobie január 2013 – apríl 2014 grant z Nórskeho podporného fondu  na „Vzdelávanie a budovanie kapacít na podporu vytvorenia a fungovania sociálneho dialógu“, ktorý budeme uvádzať  pod názvom Budovanie kapacít sociálneho dialógu.

   Hlavnou úlohou je umožniť našim funkcionárom základných odborových organizácií  jednoduchý prístup k informáciám v oblasti vzdelávania a poradenstva v sociálnom dialógu:

  • on-line vzdelávanie – vzdelávacie moduly, ktoré budú vytvorené ako študijný materiál pre vzdelávacie kurzy pre zamestnancov nemocníc SR;
  • priestor pre výmenu informácií medzi lektormi a účastníkmi, ako aj účastníkmi navzájom;
  • aktualizácie obsahu vzdelávacích modulov.

   Naším cieľom je zároveň vytvorenie priestoru na rozvoj spolupráce medzi inštitúciami, ktoré majú vplyv na kolektívne vyjednávanie v nemocniciach SR. Šíriť problematiku kolektívneho vyjednávania aj medzi nečlenmi odborov. Vytvoriť databázu absolventov vzdelávacích kurzov, ako aj databázu lektorov a expertov, ktorí sa budú podieľať na tvorbe vzdelávacích modulov. Spravovať databázu absolventov vzdelávania a lektorov a spracovať multimediálny vzdelávací program, ktorý bude uložený na DVD nosičoch, prípadne na internetovej stránke zväzu za účelom ďalšieho využitia výsledkov projektu.

   Naším hlavným partnerom v tomto projekte bude Asociácia nemocníc Slovenska.

   Prínosom realizácie projektu je skvalitnenie  sociálneho  dialógu  medzi sociálnymi partnermi za účelom vyjednania „dobrej“ KZ  v nemocniciach v prospech zamestnancov.    
Aktivity vychádzajú z potreby SOZ ZaSS na získanie dlhodobo perspektívnych a problematiky znalých funkcionárov, ktorí budú  schopní kolektívne vyjednávať nielen na úrovni svojej základnej odborovej organizácie, ale perspektívne fungovať aj na úrovni SOZ ZaSS. Ide nám aj o získanie mladých ambicióznych a profesionálnych zamestnancov odborov.

   Projekt zahájime vo februári 2013 Otváracou konferenciou, na ktorej účastníkom priblížime zmysel a význam projektu.
Vzdelávacie semináre budú prebiehať v 4 moduloch:


1.    Význam a právo kolektívneho vyjednávania, vzťah zamestnávateľ a zamestnanci
2.    Kolektívne vyjednávanie a poznanie reálnej ekonomickej situácie u zamestnávateľa
3.    Kolektívne vyjednávanie a právne minimum
4.    Dôstojná práca a bezpečnosť práce.


  K problémom , ktoré sa vyskytnú počas vzdelávacích seminárov budeme zvolávať "Okrúhle stoly".

   Projekt ukončíme v marci 2014 Záverečnou hodnotiacou konferenciou.  
Veríme, že sa nám podarí po ukončení tohto projektu zachovať jeho trvalú udržateľnosť a získané poznatky z aktivít tohto projektu budú dlhodobo využívané v ďalších funkčných obdobiach v sociálnom dialógu.