www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
30. 5. 2013 Okrúhly stôl - Skalica

 

Projekt číslo: 2012/104583
 

OKRÚHLY stôl

30.5.2013 v organizácii

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

   Rokovania sa zúčastnili  zástupcovia zamestnávateľa, členovia Výboru základnej  odborovej organizácie pri FN Skalica a prizvaní zástupcovia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (ďalej len „SOZ ZaSS“), zapojení do projektu „Budovanie kapacít na zlepšenie sociálneho dialógu“

   Predmetom rokovania bol   návrh dodatku  k platnej  podnikovej kolektívnej zmluve ( ďalej len „KZ“), ktorý spracoval zamestnávateľ za účelom aplikácie zmien  Zákonníka práce, ktoré nadobudli   účinnosť 1.  januára 2013. K návrhu dodatku KZ  odborová organizácia  doručila zamestnávateľovi svoje pripomienky  a ďalšie  podnety .

   Osobitné stretnutie  členov Výboru odborovej organizácie  so zástupcami SOZ ZaSS sa konalo v čase od 12,15 do 13,00 hod.,  spoločné rokovania so zamestnávateľom od 13,00 do 16,30 hod.
 


Správa celý text >>>>


Projektový manažér: PhDr. Margita VITÁLOŠOVÁ  (tel.: 02/ 502 40 254)
Asistent: PhDr. Eva SÝKOROVÁ (tel.: 02/ 502 40 298)
Manažér vzdelávania: Mgr. Ľudmila PAZDEROVÁ (02/ 502 40 267)
Finančný a online manažér: p. Michal SERBÍN  (02/ 502 40 246)


 ▲▲▲   > HORE <

 ◄◄ ◄  > Späť na úvod <