www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
INNOVATION NORWAY 2014
Projekt číslo: 2014/104307
 

GRANT Z NÓRSKEHO PROJEKTU PRE SOZ ZaSS

 

Projektový manažér: PhDr. Margita VITÁLOŠOVÁ  (tel.: 02/ 502 40 254)

Manažér vzdelávania: Mgr. Ľudmila PAZDEROVÁ (02/ 502 40 267)

Finančný a online manažér: p. Michal SERBÍN  (02/ 502 40 246)

Pozvánka na úvodnú otváraciu konferenciu 20.-21.10.2014 >>>>


   V II. polroku 2014 pokračujeme novým projektom pre zariadenia sociálnych služieb z finančného grantu  Nórska prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2009-2014, v rámci Programu dôstojná práca a tripartitný dialóg - Innovation Norway

  Hlavnou úlohou Projektu  je rozšíriť  poznatky z problematiky kolektívneho vyjednávania a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre funkcionárov  základných odborových organizácií zo zariadení sociálnych služieb a umožniť im jednoduchý prístup k informáciám v oblasti vzdelávania a poradenstva v sociálnom dialógu prostredníctvom  on-line vzdelávania. Počas trvania Projektu vytvoríme priestor pre výmenu informácií medzi lektormi a účastníkmi, ako aj účastníkmi navzájom.

   Projekt je rozdelený na 3 aktivity. Na Otváracej konferencii účastníkom priblížime zmysel a význam projektu. Porovnáme úroveň sociálneho dialógu v Slovenskej a Českej republike a  VÚC budú prezentovať úroveň bilaterálnych vzťahov pri kolektívnom vyjednávaní.

   Druhou aktivitou sú   Vzdelávacie semináre,  ktoré  budú prebiehať v 2 moduloch:

  • Význam a právo kolektívneho vyjednávania, vzťah zamestnávateľ a zamestnanci a 
  • Dôstojná práca a bezpečnosť práce.

   Termíny seminárov sú 10. – 11. 11. 2014 v rekreačnom zariadení OZ školstva a vedy na Slovensku CROCUS Kežmarské Žľaby a 18. – 19. 11. 2014 (zmena termínu na 4. - 5. 11.)v Penzióne Hellene Hlboká č. 98 v Piešťanoch. Počet účastníkov na každý seminár je 50. Pozvánky s návratkou obdržíte včas písomne.
Tretou aktivitou je pomoc ZO pri kolektívnom vyjednávaní.

   Veríme, že sa nám podarí po ukončení tohto projektu zachovať jeho trvalú udržateľnosť a získané poznatky z aktivít tohto projektu budú dlhodobo využívané v ďalších funkčných obdobiach v sociálnom dialógu. 


>>  Fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg  >>
(Fund for Decent Work and Tripartite Dialogue)


 ▲▲▲   > HORE