www.sozzass.sk
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Ochrana osobných údajov

 

- Informácia o spracúvaní osobných údajov (GDPR)

- Praktícké rady ku GDPR

- Informácia  - Výkon činnosti zástupcov zamestnancov v novom právnom stave je zverejnená na webovej stránke zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- List adresovaný predsedom základných odborových organizácií v súvislosti s vypracovaním bezpečnostnej dokumentácie (GDPR) je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu v časti Informácie pre predsedov.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti, materiál potrebný k implementácií GDPR na Úrade SOZ ZaSS, ktorý je zverejnený po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.

Vážené predsedníčky, vážení predsedovia, dávame Vám do pozornosti vypracovanú VZOROVÚ DOKUMENTÁCIU  PRE ZÁKLADNÉ ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE SOZ ZaSS vrátane pokynov pre ZO na správnu implementáciu GDPR, ktorá je zverejnená po prihlásení na webovú stránku zväzu www.sozzass.sk v časti Informácie pre predsedov.